ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه حسین پور نیازی، پروین میرمیران ، کبری ناخدا، حسین فرهاد نژاد، فریدون عزیزی، (1394). ارتباط بین دریافت روغن های گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه و سندرم متابولیک در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 17(3)، 190-198. magiran.com/p1444823
Somayeh Hosseinpour, Niazi, Dr Parvin Mirmiran, Kobra Nakhoda, Hossein Farhad Negad, Dr Fereidoun Azizi, (2015). Association between Hydrogenated and Non-hydrogenated Vegetable Oils and Metabolic Syndrome Among Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(3), 190-198. magiran.com/p1444823
سمیه حسین پور نیازی، پروین میرمیران ، کبری ناخدا، حسین فرهاد نژاد، فریدون عزیزی، ارتباط بین دریافت روغن های گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه و سندرم متابولیک در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1394؛ 17(3): 190-198. magiran.com/p1444823
Somayeh Hosseinpour, Niazi, Dr Parvin Mirmiran, Kobra Nakhoda, Hossein Farhad Negad, Dr Fereidoun Azizi, Association between Hydrogenated and Non-hydrogenated Vegetable Oils and Metabolic Syndrome Among Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2015; 17(3): 190-198. magiran.com/p1444823
سمیه حسین پور نیازی، پروین میرمیران ، کبری ناخدا، حسین فرهاد نژاد، فریدون عزیزی، "ارتباط بین دریافت روغن های گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه و سندرم متابولیک در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 17، شماره 3 (1394): 190-198. magiran.com/p1444823
Somayeh Hosseinpour, Niazi, Dr Parvin Mirmiran, Kobra Nakhoda, Hossein Farhad Negad, Dr Fereidoun Azizi, "Association between Hydrogenated and Non-hydrogenated Vegetable Oils and Metabolic Syndrome Among Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 17, no.3 (2015): 190-198. magiran.com/p1444823
سمیه حسین پور نیازی، پروین میرمیران ، کبری ناخدا، حسین فرهاد نژاد، فریدون عزیزی، (1394). 'ارتباط بین دریافت روغن های گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه و سندرم متابولیک در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 17(3)، صص.190-198. magiran.com/p1444823
Somayeh Hosseinpour, Niazi, Dr Parvin Mirmiran, Kobra Nakhoda, Hossein Farhad Negad, Dr Fereidoun Azizi, (2015). 'Association between Hydrogenated and Non-hydrogenated Vegetable Oils and Metabolic Syndrome Among Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(3), pp.190-198. magiran.com/p1444823
سمیه حسین پور نیازی؛ پروین میرمیران ؛ کبری ناخدا؛ حسین فرهاد نژاد؛ فریدون عزیزی. "ارتباط بین دریافت روغن های گیاهی هیدروژنه و غیرهیدروژنه و سندرم متابولیک در بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 17 ،3 ، 1394، 190-198. magiran.com/p1444823
Somayeh Hosseinpour; Niazi; Dr Parvin Mirmiran; Kobra Nakhoda; Hossein Farhad Negad; Dr Fereidoun Azizi. "Association between Hydrogenated and Non-hydrogenated Vegetable Oils and Metabolic Syndrome Among Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17, 3, 2015, 190-198. magiran.com/p1444823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال