ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید بابایی، امین عابدینی، زهرا منجزی، (1394). بررسی روش های متداول اصلاح سطح نانوسیلیکا با رویکرد گنجایشی در پلی یورتان، فصلنامه بسپارش، 5(2)، 60-71. magiran.com/p1444836
Saeed Babaee, Amin Abedini, Zahra Monjezi, (2015). Common Methods of Surface Modification of Nano-Silica with Approach to Incorporation in Polyurethane, Polymerization, 5(2), 60-71. magiran.com/p1444836
سعید بابایی، امین عابدینی، زهرا منجزی، بررسی روش های متداول اصلاح سطح نانوسیلیکا با رویکرد گنجایشی در پلی یورتان. فصلنامه بسپارش، 1394؛ 5(2): 60-71. magiran.com/p1444836
Saeed Babaee, Amin Abedini, Zahra Monjezi, Common Methods of Surface Modification of Nano-Silica with Approach to Incorporation in Polyurethane, Polymerization, 2015; 5(2): 60-71. magiran.com/p1444836
سعید بابایی، امین عابدینی، زهرا منجزی، "بررسی روش های متداول اصلاح سطح نانوسیلیکا با رویکرد گنجایشی در پلی یورتان"، فصلنامه بسپارش 5، شماره 2 (1394): 60-71. magiran.com/p1444836
Saeed Babaee, Amin Abedini, Zahra Monjezi, "Common Methods of Surface Modification of Nano-Silica with Approach to Incorporation in Polyurethane", Polymerization 5, no.2 (2015): 60-71. magiran.com/p1444836
سعید بابایی، امین عابدینی، زهرا منجزی، (1394). 'بررسی روش های متداول اصلاح سطح نانوسیلیکا با رویکرد گنجایشی در پلی یورتان'، فصلنامه بسپارش، 5(2)، صص.60-71. magiran.com/p1444836
Saeed Babaee, Amin Abedini, Zahra Monjezi, (2015). 'Common Methods of Surface Modification of Nano-Silica with Approach to Incorporation in Polyurethane', Polymerization, 5(2), pp.60-71. magiran.com/p1444836
سعید بابایی؛ امین عابدینی؛ زهرا منجزی. "بررسی روش های متداول اصلاح سطح نانوسیلیکا با رویکرد گنجایشی در پلی یورتان". فصلنامه بسپارش، 5 ،2 ، 1394، 60-71. magiran.com/p1444836
Saeed Babaee; Amin Abedini; Zahra Monjezi. "Common Methods of Surface Modification of Nano-Silica with Approach to Incorporation in Polyurethane", Polymerization, 5, 2, 2015, 60-71. magiran.com/p1444836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال