به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حکیمه دهقانی راینی ، محمد جواد هاشم زاده، محسن نوکاریزی، (1394). نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 21(81)، 217-234. magiran.com/p1444871
Hakimed Dehghani Rayeni , Mohammad Javad Hashemzadeh, Mohsen Nowkarizi, (2015). The role of the public libraries of Kerman on promoting user's reading culture, Research on Information Scienc & Public Libraries, 21(81), 217-234. magiran.com/p1444871
حکیمه دهقانی راینی ، محمد جواد هاشم زاده، محسن نوکاریزی، نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران. نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 1394؛ 21(81): 217-234. magiran.com/p1444871
Hakimed Dehghani Rayeni , Mohammad Javad Hashemzadeh, Mohsen Nowkarizi, The role of the public libraries of Kerman on promoting user's reading culture, Research on Information Scienc & Public Libraries, 2015; 21(81): 217-234. magiran.com/p1444871
حکیمه دهقانی راینی ، محمد جواد هاشم زاده، محسن نوکاریزی، "نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران"، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 21، شماره 81 (1394): 217-234. magiran.com/p1444871
Hakimed Dehghani Rayeni , Mohammad Javad Hashemzadeh, Mohsen Nowkarizi, "The role of the public libraries of Kerman on promoting user's reading culture", Research on Information Scienc & Public Libraries 21, no.81 (2015): 217-234. magiran.com/p1444871
حکیمه دهقانی راینی ، محمد جواد هاشم زاده، محسن نوکاریزی، (1394). 'نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران'، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 21(81)، صص.217-234. magiran.com/p1444871
Hakimed Dehghani Rayeni , Mohammad Javad Hashemzadeh, Mohsen Nowkarizi, (2015). 'The role of the public libraries of Kerman on promoting user's reading culture', Research on Information Scienc & Public Libraries, 21(81), pp.217-234. magiran.com/p1444871
حکیمه دهقانی راینی ؛ محمد جواد هاشم زاده؛ محسن نوکاریزی. "نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران". نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 21 ،81 ، 1394، 217-234. magiran.com/p1444871
Hakimed Dehghani Rayeni ; Mohammad Javad Hashemzadeh; Mohsen Nowkarizi. "The role of the public libraries of Kerman on promoting user's reading culture", Research on Information Scienc & Public Libraries, 21, 81, 2015, 217-234. magiran.com/p1444871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال