ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسن پایگانه، اسماعیل قاسمی، مهدی رحمانی، اعظم کاظم نژاد، (1394). بررسی خواص استحکام ضربه ای نانوکامپوزیت بر پایه پلی پروپیلن/ نانو صفحات گرافن/ نانو رس با استفاده از روش رویه پاسخ، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15(9)، 271-279. magiran.com/p1444907
Gholamhasan Payghaneh, Ismaeil Ghasemi, Mahdi Rahmani, Azam Kazemnejad, (2015). An investigation on the impact properties of nanocomposite based on polypropylene/graphenenanosheets/ nano clay using response surface methodology, Modares Mechanical Engineering, 15(9), 271-279. magiran.com/p1444907
غلامحسن پایگانه، اسماعیل قاسمی، مهدی رحمانی، اعظم کاظم نژاد، بررسی خواص استحکام ضربه ای نانوکامپوزیت بر پایه پلی پروپیلن/ نانو صفحات گرافن/ نانو رس با استفاده از روش رویه پاسخ. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1394؛ 15(9): 271-279. magiran.com/p1444907
Gholamhasan Payghaneh, Ismaeil Ghasemi, Mahdi Rahmani, Azam Kazemnejad, An investigation on the impact properties of nanocomposite based on polypropylene/graphenenanosheets/ nano clay using response surface methodology, Modares Mechanical Engineering, 2015; 15(9): 271-279. magiran.com/p1444907
غلامحسن پایگانه، اسماعیل قاسمی، مهدی رحمانی، اعظم کاظم نژاد، "بررسی خواص استحکام ضربه ای نانوکامپوزیت بر پایه پلی پروپیلن/ نانو صفحات گرافن/ نانو رس با استفاده از روش رویه پاسخ"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 15، شماره 9 (1394): 271-279. magiran.com/p1444907
Gholamhasan Payghaneh, Ismaeil Ghasemi, Mahdi Rahmani, Azam Kazemnejad, "An investigation on the impact properties of nanocomposite based on polypropylene/graphenenanosheets/ nano clay using response surface methodology", Modares Mechanical Engineering 15, no.9 (2015): 271-279. magiran.com/p1444907
غلامحسن پایگانه، اسماعیل قاسمی، مهدی رحمانی، اعظم کاظم نژاد، (1394). 'بررسی خواص استحکام ضربه ای نانوکامپوزیت بر پایه پلی پروپیلن/ نانو صفحات گرافن/ نانو رس با استفاده از روش رویه پاسخ'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15(9)، صص.271-279. magiran.com/p1444907
Gholamhasan Payghaneh, Ismaeil Ghasemi, Mahdi Rahmani, Azam Kazemnejad, (2015). 'An investigation on the impact properties of nanocomposite based on polypropylene/graphenenanosheets/ nano clay using response surface methodology', Modares Mechanical Engineering, 15(9), pp.271-279. magiran.com/p1444907
غلامحسن پایگانه؛ اسماعیل قاسمی؛ مهدی رحمانی؛ اعظم کاظم نژاد. "بررسی خواص استحکام ضربه ای نانوکامپوزیت بر پایه پلی پروپیلن/ نانو صفحات گرافن/ نانو رس با استفاده از روش رویه پاسخ". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15 ،9 ، 1394، 271-279. magiran.com/p1444907
Gholamhasan Payghaneh; Ismaeil Ghasemi; Mahdi Rahmani; Azam Kazemnejad. "An investigation on the impact properties of nanocomposite based on polypropylene/graphenenanosheets/ nano clay using response surface methodology", Modares Mechanical Engineering, 15, 9, 2015, 271-279. magiran.com/p1444907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال