ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه امیری مقدم، (1392). مقایسه شیوه تحریر طوسی و مغربی از اکر تئودوسیوس، مجله تاریخ علم، 11(1)، 1-30. magiran.com/p1445130
Masoumeh Amirimoqaddam, (2013). Al-Ṭūsī's Recension Method in Comparison to the Maghribī's Recension of Theodosiu's Sphaerica, History of Science, 11(1), 1-30. magiran.com/p1445130
معصومه امیری مقدم، مقایسه شیوه تحریر طوسی و مغربی از اکر تئودوسیوس. مجله تاریخ علم، 1392؛ 11(1): 1-30. magiran.com/p1445130
Masoumeh Amirimoqaddam, Al-Ṭūsī's Recension Method in Comparison to the Maghribī's Recension of Theodosiu's Sphaerica, History of Science, 2013; 11(1): 1-30. magiran.com/p1445130
معصومه امیری مقدم، "مقایسه شیوه تحریر طوسی و مغربی از اکر تئودوسیوس"، مجله تاریخ علم 11، شماره 1 (1392): 1-30. magiran.com/p1445130
Masoumeh Amirimoqaddam, "Al-Ṭūsī's Recension Method in Comparison to the Maghribī's Recension of Theodosiu's Sphaerica", History of Science 11, no.1 (2013): 1-30. magiran.com/p1445130
معصومه امیری مقدم، (1392). 'مقایسه شیوه تحریر طوسی و مغربی از اکر تئودوسیوس'، مجله تاریخ علم، 11(1)، صص.1-30. magiran.com/p1445130
Masoumeh Amirimoqaddam, (2013). 'Al-Ṭūsī's Recension Method in Comparison to the Maghribī's Recension of Theodosiu's Sphaerica', History of Science, 11(1), pp.1-30. magiran.com/p1445130
معصومه امیری مقدم. "مقایسه شیوه تحریر طوسی و مغربی از اکر تئودوسیوس". مجله تاریخ علم، 11 ،1 ، 1392، 1-30. magiran.com/p1445130
Masoumeh Amirimoqaddam. "Al-Ṭūsī's Recension Method in Comparison to the Maghribī's Recension of Theodosiu's Sphaerica", History of Science, 11, 1, 2013, 1-30. magiran.com/p1445130
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال