ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین مجلی زاده، مهدی نوریان، جمشید مظاهری، (1392). شکارنامه ملکشاهی و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم، مجله تاریخ علم، 11(1)، 123-138. magiran.com/p1445153
Amin Mojellizadeh, Mehdi Nourian, Jamshid Mazaheri, (2013). Shikārnāmeh-ye Malikshāhī and its importance in Historigraphy of Science, History of Science, 11(1), 123-138. magiran.com/p1445153
امین مجلی زاده، مهدی نوریان، جمشید مظاهری، شکارنامه ملکشاهی و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم. مجله تاریخ علم، 1392؛ 11(1): 123-138. magiran.com/p1445153
Amin Mojellizadeh, Mehdi Nourian, Jamshid Mazaheri, Shikārnāmeh-ye Malikshāhī and its importance in Historigraphy of Science, History of Science, 2013; 11(1): 123-138. magiran.com/p1445153
امین مجلی زاده، مهدی نوریان، جمشید مظاهری، "شکارنامه ملکشاهی و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم"، مجله تاریخ علم 11، شماره 1 (1392): 123-138. magiran.com/p1445153
Amin Mojellizadeh, Mehdi Nourian, Jamshid Mazaheri, "Shikārnāmeh-ye Malikshāhī and its importance in Historigraphy of Science", History of Science 11, no.1 (2013): 123-138. magiran.com/p1445153
امین مجلی زاده، مهدی نوریان، جمشید مظاهری، (1392). 'شکارنامه ملکشاهی و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم'، مجله تاریخ علم، 11(1)، صص.123-138. magiran.com/p1445153
Amin Mojellizadeh, Mehdi Nourian, Jamshid Mazaheri, (2013). 'Shikārnāmeh-ye Malikshāhī and its importance in Historigraphy of Science', History of Science, 11(1), pp.123-138. magiran.com/p1445153
امین مجلی زاده؛ مهدی نوریان؛ جمشید مظاهری. "شکارنامه ملکشاهی و اهمیت آن در تدوین تاریخ علم". مجله تاریخ علم، 11 ،1 ، 1392، 123-138. magiran.com/p1445153
Amin Mojellizadeh; Mehdi Nourian; Jamshid Mazaheri. "Shikārnāmeh-ye Malikshāhī and its importance in Historigraphy of Science", History of Science, 11, 1, 2013, 123-138. magiran.com/p1445153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال