ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین معصومی همدانی، (1392). متکلم و ریاضی دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم، مجله تاریخ علم، 11(1)، 139-157. magiran.com/p1445160
Hossein Masoumi Hamedani, (2013). The Theologian and the Mathematician: Fakhr al-Dīn al-Rāzī and the Geometrical Works of Ibn al-Haytham, History of Science, 11(1), 139-157. magiran.com/p1445160
حسین معصومی همدانی، متکلم و ریاضی دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم. مجله تاریخ علم، 1392؛ 11(1): 139-157. magiran.com/p1445160
Hossein Masoumi Hamedani, The Theologian and the Mathematician: Fakhr al-Dīn al-Rāzī and the Geometrical Works of Ibn al-Haytham, History of Science, 2013; 11(1): 139-157. magiran.com/p1445160
حسین معصومی همدانی، "متکلم و ریاضی دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم"، مجله تاریخ علم 11، شماره 1 (1392): 139-157. magiran.com/p1445160
Hossein Masoumi Hamedani, "The Theologian and the Mathematician: Fakhr al-Dīn al-Rāzī and the Geometrical Works of Ibn al-Haytham", History of Science 11, no.1 (2013): 139-157. magiran.com/p1445160
حسین معصومی همدانی، (1392). 'متکلم و ریاضی دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم'، مجله تاریخ علم، 11(1)، صص.139-157. magiran.com/p1445160
Hossein Masoumi Hamedani, (2013). 'The Theologian and the Mathematician: Fakhr al-Dīn al-Rāzī and the Geometrical Works of Ibn al-Haytham', History of Science, 11(1), pp.139-157. magiran.com/p1445160
حسین معصومی همدانی. "متکلم و ریاضی دان: فخر رازی و آثار هندسی ابن هیثم". مجله تاریخ علم، 11 ،1 ، 1392، 139-157. magiran.com/p1445160
Hossein Masoumi Hamedani. "The Theologian and the Mathematician: Fakhr al-Dīn al-Rāzī and the Geometrical Works of Ibn al-Haytham", History of Science, 11, 1, 2013, 139-157. magiran.com/p1445160
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال