ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن فروغ، الهه میانه ساز ، طناز احدی، غلامرضا رئیسی، حمیدرضا فاتح، سید علیرضا مروجی، (1394). اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو: یک مطالعه پایلوت، مجله علوم پزشکی رازی، 22(133)، 27-34. magiran.com/p1446787
Bijan Forough, Elaheh Mianesaz, Tannaz Ahadi, Gholamreza Raissi, Hamidreza Fateh, Seyed Alireza Moraveji, (2015). Single injection of platelet-rich plasma in knee osteoarthritis: a pilot study, Razi Journal of Medical Sciences, 22(133), 27-34. magiran.com/p1446787
بیژن فروغ، الهه میانه ساز ، طناز احدی، غلامرضا رئیسی، حمیدرضا فاتح، سید علیرضا مروجی، اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو: یک مطالعه پایلوت. مجله علوم پزشکی رازی، 1394؛ 22(133): 27-34. magiran.com/p1446787
Bijan Forough, Elaheh Mianesaz, Tannaz Ahadi, Gholamreza Raissi, Hamidreza Fateh, Seyed Alireza Moraveji, Single injection of platelet-rich plasma in knee osteoarthritis: a pilot study, Razi Journal of Medical Sciences, 2015; 22(133): 27-34. magiran.com/p1446787
بیژن فروغ، الهه میانه ساز ، طناز احدی، غلامرضا رئیسی، حمیدرضا فاتح، سید علیرضا مروجی، "اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو: یک مطالعه پایلوت"، مجله علوم پزشکی رازی 22، شماره 133 (1394): 27-34. magiran.com/p1446787
Bijan Forough, Elaheh Mianesaz, Tannaz Ahadi, Gholamreza Raissi, Hamidreza Fateh, Seyed Alireza Moraveji, "Single injection of platelet-rich plasma in knee osteoarthritis: a pilot study", Razi Journal of Medical Sciences 22, no.133 (2015): 27-34. magiran.com/p1446787
بیژن فروغ، الهه میانه ساز ، طناز احدی، غلامرضا رئیسی، حمیدرضا فاتح، سید علیرضا مروجی، (1394). 'اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو: یک مطالعه پایلوت'، مجله علوم پزشکی رازی، 22(133)، صص.27-34. magiran.com/p1446787
Bijan Forough, Elaheh Mianesaz, Tannaz Ahadi, Gholamreza Raissi, Hamidreza Fateh, Seyed Alireza Moraveji, (2015). 'Single injection of platelet-rich plasma in knee osteoarthritis: a pilot study', Razi Journal of Medical Sciences, 22(133), pp.27-34. magiran.com/p1446787
بیژن فروغ؛ الهه میانه ساز ؛ طناز احدی؛ غلامرضا رئیسی؛ حمیدرضا فاتح؛ سید علیرضا مروجی. "اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو: یک مطالعه پایلوت". مجله علوم پزشکی رازی، 22 ،133 ، 1394، 27-34. magiran.com/p1446787
Bijan Forough; Elaheh Mianesaz; Tannaz Ahadi; Gholamreza Raissi; Hamidreza Fateh; Seyed Alireza Moraveji. "Single injection of platelet-rich plasma in knee osteoarthritis: a pilot study", Razi Journal of Medical Sciences, 22, 133, 2015, 27-34. magiran.com/p1446787
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال