ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جنت مشایخی، منصوره مدنی ، سعیده سعیدی تهرانی، (1394). ملاحظات اخلاقی درراهنمای پیشینی (مراقبت) و بررسی اجمالی جنبه های اخلاقی و حقوقی آن در زمینه ی آموزه های اسلامی، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 8(3)، 15-26. magiran.com/p1446792
Jannat Mashayekhi, Mansure Madani , Saeedeh Saeedi Tehrani, (2015). Ethical considerations on advance directives: an overview of the ethical and legal aspects in the context of Islamic teachings, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 8(3), 15-26. magiran.com/p1446792
جنت مشایخی، منصوره مدنی ، سعیده سعیدی تهرانی، ملاحظات اخلاقی درراهنمای پیشینی (مراقبت) و بررسی اجمالی جنبه های اخلاقی و حقوقی آن در زمینه ی آموزه های اسلامی. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1394؛ 8(3): 15-26. magiran.com/p1446792
Jannat Mashayekhi, Mansure Madani , Saeedeh Saeedi Tehrani, Ethical considerations on advance directives: an overview of the ethical and legal aspects in the context of Islamic teachings, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 2015; 8(3): 15-26. magiran.com/p1446792
جنت مشایخی، منصوره مدنی ، سعیده سعیدی تهرانی، "ملاحظات اخلاقی درراهنمای پیشینی (مراقبت) و بررسی اجمالی جنبه های اخلاقی و حقوقی آن در زمینه ی آموزه های اسلامی"، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 8، شماره 3 (1394): 15-26. magiran.com/p1446792
Jannat Mashayekhi, Mansure Madani , Saeedeh Saeedi Tehrani, "Ethical considerations on advance directives: an overview of the ethical and legal aspects in the context of Islamic teachings", Journal of Medical Ethics and History of Medicine 8, no.3 (2015): 15-26. magiran.com/p1446792
جنت مشایخی، منصوره مدنی ، سعیده سعیدی تهرانی، (1394). 'ملاحظات اخلاقی درراهنمای پیشینی (مراقبت) و بررسی اجمالی جنبه های اخلاقی و حقوقی آن در زمینه ی آموزه های اسلامی'، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 8(3)، صص.15-26. magiran.com/p1446792
Jannat Mashayekhi, Mansure Madani , Saeedeh Saeedi Tehrani, (2015). 'Ethical considerations on advance directives: an overview of the ethical and legal aspects in the context of Islamic teachings', Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 8(3), pp.15-26. magiran.com/p1446792
جنت مشایخی؛ منصوره مدنی ؛ سعیده سعیدی تهرانی. "ملاحظات اخلاقی درراهنمای پیشینی (مراقبت) و بررسی اجمالی جنبه های اخلاقی و حقوقی آن در زمینه ی آموزه های اسلامی". مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 8 ،3 ، 1394، 15-26. magiran.com/p1446792
Jannat Mashayekhi; Mansure Madani ; Saeedeh Saeedi Tehrani. "Ethical considerations on advance directives: an overview of the ethical and legal aspects in the context of Islamic teachings", Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 8, 3, 2015, 15-26. magiran.com/p1446792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال