ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا یزدیان، زینب ایرانی، (1394). بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش های صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(6)، 528-538. magiran.com/p1447167
Mr Yazdian, Z. Irani, (2015). Evaluation of the Effects of Hydroalcoholic Extract of Althea Root on Experimental Inflammation and Pain Due to Injection of Formalin in Male Rrats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(6), 528-538. magiran.com/p1447167
محمدرضا یزدیان، زینب ایرانی، بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش های صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(6): 528-538. magiran.com/p1447167
Mr Yazdian, Z. Irani, Evaluation of the Effects of Hydroalcoholic Extract of Althea Root on Experimental Inflammation and Pain Due to Injection of Formalin in Male Rrats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2015; 23(6): 528-538. magiran.com/p1447167
محمدرضا یزدیان، زینب ایرانی، "بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش های صحرایی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 6 (1394): 528-538. magiran.com/p1447167
Mr Yazdian, Z. Irani, "Evaluation of the Effects of Hydroalcoholic Extract of Althea Root on Experimental Inflammation and Pain Due to Injection of Formalin in Male Rrats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.6 (2015): 528-538. magiran.com/p1447167
محمدرضا یزدیان، زینب ایرانی، (1394). 'بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش های صحرایی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(6)، صص.528-538. magiran.com/p1447167
Mr Yazdian, Z. Irani, (2015). 'Evaluation of the Effects of Hydroalcoholic Extract of Althea Root on Experimental Inflammation and Pain Due to Injection of Formalin in Male Rrats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(6), pp.528-538. magiran.com/p1447167
محمدرضا یزدیان؛ زینب ایرانی. "بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش های صحرایی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،6 ، 1394، 528-538. magiran.com/p1447167
Mr Yazdian; Z. Irani. "Evaluation of the Effects of Hydroalcoholic Extract of Althea Root on Experimental Inflammation and Pain Due to Injection of Formalin in Male Rrats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 6, 2015, 528-538. magiran.com/p1447167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال