ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریناز محنتی، شیرین ببری، (1394). چه عواملی در عصر کنونی بر فرآیند تحصیل دانشجویان رشته ی پزشکی موثر است؟، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، 191. magiran.com/p1447857
Parinaz Mehnati , Shirin Babri, (2015). Which Factors are Impressive on the Education Process of Medicine Students at Current Time?, Educational Developement of Jundishapur, 6(3), 191. magiran.com/p1447857
پریناز محنتی، شیرین ببری، چه عواملی در عصر کنونی بر فرآیند تحصیل دانشجویان رشته ی پزشکی موثر است؟. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(3): 191. magiran.com/p1447857
Parinaz Mehnati , Shirin Babri, Which Factors are Impressive on the Education Process of Medicine Students at Current Time?, Educational Developement of Jundishapur, 2015; 6(3): 191. magiran.com/p1447857
پریناز محنتی، شیرین ببری، "چه عواملی در عصر کنونی بر فرآیند تحصیل دانشجویان رشته ی پزشکی موثر است؟"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 3 (1394): 191. magiran.com/p1447857
Parinaz Mehnati , Shirin Babri, "Which Factors are Impressive on the Education Process of Medicine Students at Current Time?", Educational Developement of Jundishapur 6, no.3 (2015): 191. magiran.com/p1447857
پریناز محنتی، شیرین ببری، (1394). 'چه عواملی در عصر کنونی بر فرآیند تحصیل دانشجویان رشته ی پزشکی موثر است؟'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، صص.191. magiran.com/p1447857
Parinaz Mehnati , Shirin Babri, (2015). 'Which Factors are Impressive on the Education Process of Medicine Students at Current Time?', Educational Developement of Jundishapur, 6(3), pp.191. magiran.com/p1447857
پریناز محنتی؛ شیرین ببری. "چه عواملی در عصر کنونی بر فرآیند تحصیل دانشجویان رشته ی پزشکی موثر است؟". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،3 ، 1394، 191. magiran.com/p1447857
Parinaz Mehnati ; Shirin Babri. "Which Factors are Impressive on the Education Process of Medicine Students at Current Time?", Educational Developement of Jundishapur, 6, 3, 2015, 191. magiran.com/p1447857
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال