ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسن پور دهکردی، رضا مسعودی، (1394). تاثیر دو روش آموزش CBL و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی: ادغام تئوری و عمل، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، 198. magiran.com/p1447859
Ali Hassanpour Dehkordi , Reza Masoudi, (2015). Effect of Application Context Based Learning (CBL) and Traditional Learning on the Behavior, Attitude, Learning and Critical Thinking of Nursing Students Integration of Theory and Practice, Educational Developement of Jundishapur, 6(3), 198. magiran.com/p1447859
علی حسن پور دهکردی، رضا مسعودی، تاثیر دو روش آموزش CBL و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی: ادغام تئوری و عمل. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(3): 198. magiran.com/p1447859
Ali Hassanpour Dehkordi , Reza Masoudi, Effect of Application Context Based Learning (CBL) and Traditional Learning on the Behavior, Attitude, Learning and Critical Thinking of Nursing Students Integration of Theory and Practice, Educational Developement of Jundishapur, 2015; 6(3): 198. magiran.com/p1447859
علی حسن پور دهکردی، رضا مسعودی، "تاثیر دو روش آموزش CBL و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی: ادغام تئوری و عمل"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 3 (1394): 198. magiran.com/p1447859
Ali Hassanpour Dehkordi , Reza Masoudi, "Effect of Application Context Based Learning (CBL) and Traditional Learning on the Behavior, Attitude, Learning and Critical Thinking of Nursing Students Integration of Theory and Practice", Educational Developement of Jundishapur 6, no.3 (2015): 198. magiran.com/p1447859
علی حسن پور دهکردی، رضا مسعودی، (1394). 'تاثیر دو روش آموزش CBL و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی: ادغام تئوری و عمل'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، صص.198. magiran.com/p1447859
Ali Hassanpour Dehkordi , Reza Masoudi, (2015). 'Effect of Application Context Based Learning (CBL) and Traditional Learning on the Behavior, Attitude, Learning and Critical Thinking of Nursing Students Integration of Theory and Practice', Educational Developement of Jundishapur, 6(3), pp.198. magiran.com/p1447859
علی حسن پور دهکردی؛ رضا مسعودی. "تاثیر دو روش آموزش CBL و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی: ادغام تئوری و عمل". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،3 ، 1394، 198. magiran.com/p1447859
Ali Hassanpour Dehkordi ; Reza Masoudi. "Effect of Application Context Based Learning (CBL) and Traditional Learning on the Behavior, Attitude, Learning and Critical Thinking of Nursing Students Integration of Theory and Practice", Educational Developement of Jundishapur, 6, 3, 2015, 198. magiran.com/p1447859
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال