ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما سام، مسعود ناظری، عباس سام، فروزان رفیعی، آرش شهروان، (1394). بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، 220. magiran.com/p1447861
Shima Sam, Masoud Nazeri, Abbas Sam, Forouzan Rafie, Arash Shahravan, (2015). Assessment and Comparison of Stress, Depression and Emotional Intelligence Among Medical Sciences and Engineering Students, Educational Developement of Jundishapur, 6(3), 220. magiran.com/p1447861
شیما سام، مسعود ناظری، عباس سام، فروزان رفیعی، آرش شهروان، بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(3): 220. magiran.com/p1447861
Shima Sam, Masoud Nazeri, Abbas Sam, Forouzan Rafie, Arash Shahravan, Assessment and Comparison of Stress, Depression and Emotional Intelligence Among Medical Sciences and Engineering Students, Educational Developement of Jundishapur, 2015; 6(3): 220. magiran.com/p1447861
شیما سام، مسعود ناظری، عباس سام، فروزان رفیعی، آرش شهروان، "بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 3 (1394): 220. magiran.com/p1447861
Shima Sam, Masoud Nazeri, Abbas Sam, Forouzan Rafie, Arash Shahravan, "Assessment and Comparison of Stress, Depression and Emotional Intelligence Among Medical Sciences and Engineering Students", Educational Developement of Jundishapur 6, no.3 (2015): 220. magiran.com/p1447861
شیما سام، مسعود ناظری، عباس سام، فروزان رفیعی، آرش شهروان، (1394). 'بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، صص.220. magiran.com/p1447861
Shima Sam, Masoud Nazeri, Abbas Sam, Forouzan Rafie, Arash Shahravan, (2015). 'Assessment and Comparison of Stress, Depression and Emotional Intelligence Among Medical Sciences and Engineering Students', Educational Developement of Jundishapur, 6(3), pp.220. magiran.com/p1447861
شیما سام؛ مسعود ناظری؛ عباس سام؛ فروزان رفیعی؛ آرش شهروان. "بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،3 ، 1394، 220. magiran.com/p1447861
Shima Sam; Masoud Nazeri; Abbas Sam; Forouzan Rafie; Arash Shahravan. "Assessment and Comparison of Stress, Depression and Emotional Intelligence Among Medical Sciences and Engineering Students", Educational Developement of Jundishapur, 6, 3, 2015, 220. magiran.com/p1447861
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال