ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما کاظمی ملک محمودی، مسعود پیری توسنلو، نصرالله نوروزی، محمد آریایی، (1394). بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، 229. magiran.com/p1447863
Shima Kazemi, Masoud Piritosanloo, Nasrollah Norouzi, Mohammad Aryaie, (2015). Investigation of Factors Affecting E-learning Development According to Student's Viewpoint of Golestan University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 6(3), 229. magiran.com/p1447863
شیما کاظمی ملک محمودی، مسعود پیری توسنلو، نصرالله نوروزی، محمد آریایی، بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(3): 229. magiran.com/p1447863
Shima Kazemi, Masoud Piritosanloo, Nasrollah Norouzi, Mohammad Aryaie, Investigation of Factors Affecting E-learning Development According to Student's Viewpoint of Golestan University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2015; 6(3): 229. magiran.com/p1447863
شیما کاظمی ملک محمودی، مسعود پیری توسنلو، نصرالله نوروزی، محمد آریایی، "بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 3 (1394): 229. magiran.com/p1447863
Shima Kazemi, Masoud Piritosanloo, Nasrollah Norouzi, Mohammad Aryaie, "Investigation of Factors Affecting E-learning Development According to Student's Viewpoint of Golestan University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur 6, no.3 (2015): 229. magiran.com/p1447863
شیما کاظمی ملک محمودی، مسعود پیری توسنلو، نصرالله نوروزی، محمد آریایی، (1394). 'بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، صص.229. magiran.com/p1447863
Shima Kazemi, Masoud Piritosanloo, Nasrollah Norouzi, Mohammad Aryaie, (2015). 'Investigation of Factors Affecting E-learning Development According to Student's Viewpoint of Golestan University of Medical Sciences', Educational Developement of Jundishapur, 6(3), pp.229. magiran.com/p1447863
شیما کاظمی ملک محمودی؛ مسعود پیری توسنلو؛ نصرالله نوروزی؛ محمد آریایی. "بررسی عوامل موثر بر توسعه ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،3 ، 1394، 229. magiran.com/p1447863
Shima Kazemi; Masoud Piritosanloo; Nasrollah Norouzi; Mohammad Aryaie. "Investigation of Factors Affecting E-learning Development According to Student's Viewpoint of Golestan University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur, 6, 3, 2015, 229. magiran.com/p1447863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال