ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حمید حسینی، حسین جاجرمی، رضوان رجب زاده، زهرا مرزی، کوروش ارزمانی، هاشم حشمتی، (1394). تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، 245. magiran.com/p1447865
Seyed Hamid Hosseini, Hossein Jajarmi, Rezvan Rajabzadeh, Zahra Marzi, Korush Arzamani, Hashem Heshmati, (2015). The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model on Promoting Educational Practice of Volunteer Health Workers Regarding to Cutaneous Leishmaniasis, Educational Developement of Jundishapur, 6(3), 245. magiran.com/p1447865
سید حمید حسینی، حسین جاجرمی، رضوان رجب زاده، زهرا مرزی، کوروش ارزمانی، هاشم حشمتی، تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(3): 245. magiran.com/p1447865
Seyed Hamid Hosseini, Hossein Jajarmi, Rezvan Rajabzadeh, Zahra Marzi, Korush Arzamani, Hashem Heshmati, The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model on Promoting Educational Practice of Volunteer Health Workers Regarding to Cutaneous Leishmaniasis, Educational Developement of Jundishapur, 2015; 6(3): 245. magiran.com/p1447865
سید حمید حسینی، حسین جاجرمی، رضوان رجب زاده، زهرا مرزی، کوروش ارزمانی، هاشم حشمتی، "تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 3 (1394): 245. magiran.com/p1447865
Seyed Hamid Hosseini, Hossein Jajarmi, Rezvan Rajabzadeh, Zahra Marzi, Korush Arzamani, Hashem Heshmati, "The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model on Promoting Educational Practice of Volunteer Health Workers Regarding to Cutaneous Leishmaniasis", Educational Developement of Jundishapur 6, no.3 (2015): 245. magiran.com/p1447865
سید حمید حسینی، حسین جاجرمی، رضوان رجب زاده، زهرا مرزی، کوروش ارزمانی، هاشم حشمتی، (1394). 'تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، صص.245. magiran.com/p1447865
Seyed Hamid Hosseini, Hossein Jajarmi, Rezvan Rajabzadeh, Zahra Marzi, Korush Arzamani, Hashem Heshmati, (2015). 'The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model on Promoting Educational Practice of Volunteer Health Workers Regarding to Cutaneous Leishmaniasis', Educational Developement of Jundishapur, 6(3), pp.245. magiran.com/p1447865
سید حمید حسینی؛ حسین جاجرمی؛ رضوان رجب زاده؛ زهرا مرزی؛ کوروش ارزمانی؛ هاشم حشمتی. "تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،3 ، 1394، 245. magiran.com/p1447865
Seyed Hamid Hosseini; Hossein Jajarmi; Rezvan Rajabzadeh; Zahra Marzi; Korush Arzamani; Hashem Heshmati. "The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model on Promoting Educational Practice of Volunteer Health Workers Regarding to Cutaneous Leishmaniasis", Educational Developement of Jundishapur, 6, 3, 2015, 245. magiran.com/p1447865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال