ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا گیلاوند، محمدحسین پور، (1394). بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز از دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال 1393، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، 253. magiran.com/p1447867
Abdolreza Gilavand, Mohammad Hosseinpour, (2015). Investigating Employee's Satisfaction with E-learning In-service Training Courses at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services in 2014, Educational Developement of Jundishapur, 6(3), 253. magiran.com/p1447867
عبدالرضا گیلاوند، محمدحسین پور، بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز از دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال 1393. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(3): 253. magiran.com/p1447867
Abdolreza Gilavand, Mohammad Hosseinpour, Investigating Employee's Satisfaction with E-learning In-service Training Courses at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services in 2014, Educational Developement of Jundishapur, 2015; 6(3): 253. magiran.com/p1447867
عبدالرضا گیلاوند، محمدحسین پور، "بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز از دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال 1393"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 3 (1394): 253. magiran.com/p1447867
Abdolreza Gilavand, Mohammad Hosseinpour, "Investigating Employee's Satisfaction with E-learning In-service Training Courses at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services in 2014", Educational Developement of Jundishapur 6, no.3 (2015): 253. magiran.com/p1447867
عبدالرضا گیلاوند، محمدحسین پور، (1394). 'بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز از دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال 1393'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، صص.253. magiran.com/p1447867
Abdolreza Gilavand, Mohammad Hosseinpour, (2015). 'Investigating Employee's Satisfaction with E-learning In-service Training Courses at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services in 2014', Educational Developement of Jundishapur, 6(3), pp.253. magiran.com/p1447867
عبدالرضا گیلاوند؛ محمدحسین پور. "بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز از دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال 1393". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،3 ، 1394، 253. magiran.com/p1447867
Abdolreza Gilavand; Mohammad Hosseinpour. "Investigating Employee's Satisfaction with E-learning In-service Training Courses at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services in 2014", Educational Developement of Jundishapur, 6, 3, 2015, 253. magiran.com/p1447867
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال