ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بناگذار محمدی، علی استادی، م زارع نهندی، (1394). ارائه روشی نوین در آموزش، ارزیابی و پس خوراند به دستیاران کشیک در بخش های بالینی، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، 275. magiran.com/p1447871
Ali Banagozar Mohammadi, Ali Ostadi, Maryam Zare Nahandi, (2015). Provide a new method of training, assessment and feedback in clinical wards to on call residents, Educational Developement of Jundishapur, 6(3), 275. magiran.com/p1447871
علی بناگذار محمدی، علی استادی، م زارع نهندی، ارائه روشی نوین در آموزش، ارزیابی و پس خوراند به دستیاران کشیک در بخش های بالینی. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1394؛ 6(3): 275. magiran.com/p1447871
Ali Banagozar Mohammadi, Ali Ostadi, Maryam Zare Nahandi, Provide a new method of training, assessment and feedback in clinical wards to on call residents, Educational Developement of Jundishapur, 2015; 6(3): 275. magiran.com/p1447871
علی بناگذار محمدی، علی استادی، م زارع نهندی، "ارائه روشی نوین در آموزش، ارزیابی و پس خوراند به دستیاران کشیک در بخش های بالینی"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 6، شماره 3 (1394): 275. magiran.com/p1447871
Ali Banagozar Mohammadi, Ali Ostadi, Maryam Zare Nahandi, "Provide a new method of training, assessment and feedback in clinical wards to on call residents", Educational Developement of Jundishapur 6, no.3 (2015): 275. magiran.com/p1447871
علی بناگذار محمدی، علی استادی، م زارع نهندی، (1394). 'ارائه روشی نوین در آموزش، ارزیابی و پس خوراند به دستیاران کشیک در بخش های بالینی'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6(3)، صص.275. magiran.com/p1447871
Ali Banagozar Mohammadi, Ali Ostadi, Maryam Zare Nahandi, (2015). 'Provide a new method of training, assessment and feedback in clinical wards to on call residents', Educational Developement of Jundishapur, 6(3), pp.275. magiran.com/p1447871
علی بناگذار محمدی؛ علی استادی؛ م زارع نهندی. "ارائه روشی نوین در آموزش، ارزیابی و پس خوراند به دستیاران کشیک در بخش های بالینی". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 6 ،3 ، 1394، 275. magiran.com/p1447871
Ali Banagozar Mohammadi; Ali Ostadi; Maryam Zare Nahandi. "Provide a new method of training, assessment and feedback in clinical wards to on call residents", Educational Developement of Jundishapur, 6, 3, 2015, 275. magiran.com/p1447871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال