ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروانه شمسی پور دهکردی، مریم عبدالشاهی، مهسا صالحیان دهکردی، (1394). تاثیر سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای اختلال خواب، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 4(12)، 43-58. magiran.com/p1448632
Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Maryam Abodshahi, Mahsa Salehian Dehkordi, (2015). The Effect of Physical Activity Different Levels on Cognitive Function and Quality of Life in Elderly People with Sleep Disorders, Sport Psychology Studies, 4(12), 43-58. magiran.com/p1448632
پروانه شمسی پور دهکردی، مریم عبدالشاهی، مهسا صالحیان دهکردی، تاثیر سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای اختلال خواب. فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 1394؛ 4(12): 43-58. magiran.com/p1448632
Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Maryam Abodshahi, Mahsa Salehian Dehkordi, The Effect of Physical Activity Different Levels on Cognitive Function and Quality of Life in Elderly People with Sleep Disorders, Sport Psychology Studies, 2015; 4(12): 43-58. magiran.com/p1448632
پروانه شمسی پور دهکردی، مریم عبدالشاهی، مهسا صالحیان دهکردی، "تاثیر سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای اختلال خواب"، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی 4، شماره 12 (1394): 43-58. magiran.com/p1448632
Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Maryam Abodshahi, Mahsa Salehian Dehkordi, "The Effect of Physical Activity Different Levels on Cognitive Function and Quality of Life in Elderly People with Sleep Disorders", Sport Psychology Studies 4, no.12 (2015): 43-58. magiran.com/p1448632
پروانه شمسی پور دهکردی، مریم عبدالشاهی، مهسا صالحیان دهکردی، (1394). 'تاثیر سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای اختلال خواب'، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 4(12)، صص.43-58. magiran.com/p1448632
Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Maryam Abodshahi, Mahsa Salehian Dehkordi, (2015). 'The Effect of Physical Activity Different Levels on Cognitive Function and Quality of Life in Elderly People with Sleep Disorders', Sport Psychology Studies, 4(12), pp.43-58. magiran.com/p1448632
پروانه شمسی پور دهکردی؛ مریم عبدالشاهی؛ مهسا صالحیان دهکردی. "تاثیر سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان دارای اختلال خواب". فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 4 ،12 ، 1394، 43-58. magiran.com/p1448632
Parvaneh Shamsipour Dehkordi; Maryam Abodshahi; Mahsa Salehian Dehkordi. "The Effect of Physical Activity Different Levels on Cognitive Function and Quality of Life in Elderly People with Sleep Disorders", Sport Psychology Studies, 4, 12, 2015, 43-58. magiran.com/p1448632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال