ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان ملکی نارگ موسی، حمیدرضا بلوچی ، محمود عطارزاده، (1394). تاثیر پیش تیمار بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی، نشریه پژوهش های بذر ایران، 2(1)، 1-10. magiran.com/p1448805
Mozhgan Maleki Narg Mousa, Hamidreza Balouchi , Mahmood Attarzadeh, (2015). Effect of Seed Priming on Some Germination Traits and Seedling Growth of Safflower under Drought Stress, Iranian Journal of Seed Research, 2(1), 1-10. magiran.com/p1448805
مژگان ملکی نارگ موسی، حمیدرضا بلوچی ، محمود عطارزاده، تاثیر پیش تیمار بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی. نشریه پژوهش های بذر ایران، 1394؛ 2(1): 1-10. magiran.com/p1448805
Mozhgan Maleki Narg Mousa, Hamidreza Balouchi , Mahmood Attarzadeh, Effect of Seed Priming on Some Germination Traits and Seedling Growth of Safflower under Drought Stress, Iranian Journal of Seed Research, 2015; 2(1): 1-10. magiran.com/p1448805
مژگان ملکی نارگ موسی، حمیدرضا بلوچی ، محمود عطارزاده، "تاثیر پیش تیمار بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی"، نشریه پژوهش های بذر ایران 2، شماره 1 (1394): 1-10. magiran.com/p1448805
Mozhgan Maleki Narg Mousa, Hamidreza Balouchi , Mahmood Attarzadeh, "Effect of Seed Priming on Some Germination Traits and Seedling Growth of Safflower under Drought Stress", Iranian Journal of Seed Research 2, no.1 (2015): 1-10. magiran.com/p1448805
مژگان ملکی نارگ موسی، حمیدرضا بلوچی ، محمود عطارزاده، (1394). 'تاثیر پیش تیمار بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی'، نشریه پژوهش های بذر ایران، 2(1)، صص.1-10. magiran.com/p1448805
Mozhgan Maleki Narg Mousa, Hamidreza Balouchi , Mahmood Attarzadeh, (2015). 'Effect of Seed Priming on Some Germination Traits and Seedling Growth of Safflower under Drought Stress', Iranian Journal of Seed Research, 2(1), pp.1-10. magiran.com/p1448805
مژگان ملکی نارگ موسی؛ حمیدرضا بلوچی ؛ محمود عطارزاده. "تاثیر پیش تیمار بذر بر برخی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش خشکی". نشریه پژوهش های بذر ایران، 2 ،1 ، 1394، 1-10. magiran.com/p1448805
Mozhgan Maleki Narg Mousa; Hamidreza Balouchi ; Mahmood Attarzadeh. "Effect of Seed Priming on Some Germination Traits and Seedling Growth of Safflower under Drought Stress", Iranian Journal of Seed Research, 2, 1, 2015, 1-10. magiran.com/p1448805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال