ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شراره مهدی زاده، محمد گنجی، فاطمه زارع غیاث آبادی، (1394). مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 26، 85. magiran.com/p1448895
Sharareh Mehdizadeh, Mohammad Ganji, Fatemeh Zara Ghias Abadi, (2015). Sociological Study on Youth Happiness Status (with Emphasis on the Role of Social Capital), Strategic Studies On Youth and Sports, 26, 85. magiran.com/p1448895
شراره مهدی زاده، محمد گنجی، فاطمه زارع غیاث آبادی، مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1394؛ 26: 85. magiran.com/p1448895
Sharareh Mehdizadeh, Mohammad Ganji, Fatemeh Zara Ghias Abadi, Sociological Study on Youth Happiness Status (with Emphasis on the Role of Social Capital), Strategic Studies On Youth and Sports, 2015; 26: 85. magiran.com/p1448895
شراره مهدی زاده، محمد گنجی، فاطمه زارع غیاث آبادی، "مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ،26 (1394): 85. magiran.com/p1448895
Sharareh Mehdizadeh, Mohammad Ganji, Fatemeh Zara Ghias Abadi, "Sociological Study on Youth Happiness Status (with Emphasis on the Role of Social Capital)", Strategic Studies On Youth and Sports no. 26 (2015): 85. magiran.com/p1448895
شراره مهدی زاده، محمد گنجی، فاطمه زارع غیاث آبادی، (1394). 'مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 26، صص.85. magiran.com/p1448895
Sharareh Mehdizadeh, Mohammad Ganji, Fatemeh Zara Ghias Abadi, (2015). 'Sociological Study on Youth Happiness Status (with Emphasis on the Role of Social Capital)', Strategic Studies On Youth and Sports, 26, pp.85. magiran.com/p1448895
شراره مهدی زاده؛ محمد گنجی؛ فاطمه زارع غیاث آبادی. "مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 26 ، 1394، 85. magiran.com/p1448895
Sharareh Mehdizadeh; Mohammad Ganji; Fatemeh Zara Ghias Abadi. "Sociological Study on Youth Happiness Status (with Emphasis on the Role of Social Capital)", Strategic Studies On Youth and Sports, 26, 2015, 85. magiran.com/p1448895
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال