ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسمن جعفری، جمیله رحیمی، سمیه بک نظر، حسین لشکردوست، حمیدرضا محدث حکاک، سید مرتضی موسوی جاجرمی، سید حمید حسینی، (1394). ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 453-463. magiran.com/p1449197
Y. Jafari, J. Rahimi, S. Bkgnazar, H. Lashkardoost, Hr Mohaddes Hakkak , Sm Mousavi Jajarmi, Sh Hoseini, (2015). The relationship between religious orientation and Self-care practice in patients with type 2 diabetes, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 453-463. magiran.com/p1449197
یاسمن جعفری، جمیله رحیمی، سمیه بک نظر، حسین لشکردوست، حمیدرضا محدث حکاک، سید مرتضی موسوی جاجرمی، سید حمید حسینی، ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 453-463. magiran.com/p1449197
Y. Jafari, J. Rahimi, S. Bkgnazar, H. Lashkardoost, Hr Mohaddes Hakkak , Sm Mousavi Jajarmi, Sh Hoseini, The relationship between religious orientation and Self-care practice in patients with type 2 diabetes, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 453-463. magiran.com/p1449197
یاسمن جعفری، جمیله رحیمی، سمیه بک نظر، حسین لشکردوست، حمیدرضا محدث حکاک، سید مرتضی موسوی جاجرمی، سید حمید حسینی، "ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع 2"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 453-463. magiran.com/p1449197
Y. Jafari, J. Rahimi, S. Bkgnazar, H. Lashkardoost, Hr Mohaddes Hakkak , Sm Mousavi Jajarmi, Sh Hoseini, "The relationship between religious orientation and Self-care practice in patients with type 2 diabetes", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 453-463. magiran.com/p1449197
یاسمن جعفری، جمیله رحیمی، سمیه بک نظر، حسین لشکردوست، حمیدرضا محدث حکاک، سید مرتضی موسوی جاجرمی، سید حمید حسینی، (1394). 'ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع 2'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.453-463. magiran.com/p1449197
Y. Jafari, J. Rahimi, S. Bkgnazar, H. Lashkardoost, Hr Mohaddes Hakkak , Sm Mousavi Jajarmi, Sh Hoseini, (2015). 'The relationship between religious orientation and Self-care practice in patients with type 2 diabetes', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.453-463. magiran.com/p1449197
یاسمن جعفری؛ جمیله رحیمی؛ سمیه بک نظر؛ حسین لشکردوست؛ حمیدرضا محدث حکاک؛ سید مرتضی موسوی جاجرمی؛ سید حمید حسینی. "ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع 2". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 453-463. magiran.com/p1449197
Y. Jafari; J. Rahimi; S. Bkgnazar; H. Lashkardoost; Hr Mohaddes Hakkak ; Sm Mousavi Jajarmi; Sh Hoseini. "The relationship between religious orientation and Self-care practice in patients with type 2 diabetes", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 453-463. magiran.com/p1449197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال