ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم نظافت فریزی، محمود فرامرزی، طاهره موسوی، کبری انتظامی، علی محمد شریفی، (1394). نقش عوامل ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیشگیری از بروز آرتریت القاء شده توسط کلاژن در موش های صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 419-432. magiran.com/p1449200
M. Nezafat Firizi , M. Faramarzi, T. Mousavi, K. Entezami, Am Sharifi, (2015). Role of mesenchymal stem cells-secreted factors in prevention of collagen-induced arthritis in rats, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 419-432. magiran.com/p1449200
مریم نظافت فریزی، محمود فرامرزی، طاهره موسوی، کبری انتظامی، علی محمد شریفی، نقش عوامل ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیشگیری از بروز آرتریت القاء شده توسط کلاژن در موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 419-432. magiran.com/p1449200
M. Nezafat Firizi , M. Faramarzi, T. Mousavi, K. Entezami, Am Sharifi, Role of mesenchymal stem cells-secreted factors in prevention of collagen-induced arthritis in rats, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 419-432. magiran.com/p1449200
مریم نظافت فریزی، محمود فرامرزی، طاهره موسوی، کبری انتظامی، علی محمد شریفی، "نقش عوامل ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیشگیری از بروز آرتریت القاء شده توسط کلاژن در موش های صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 419-432. magiran.com/p1449200
M. Nezafat Firizi , M. Faramarzi, T. Mousavi, K. Entezami, Am Sharifi, "Role of mesenchymal stem cells-secreted factors in prevention of collagen-induced arthritis in rats", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 419-432. magiran.com/p1449200
مریم نظافت فریزی، محمود فرامرزی، طاهره موسوی، کبری انتظامی، علی محمد شریفی، (1394). 'نقش عوامل ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیشگیری از بروز آرتریت القاء شده توسط کلاژن در موش های صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.419-432. magiran.com/p1449200
M. Nezafat Firizi , M. Faramarzi, T. Mousavi, K. Entezami, Am Sharifi, (2015). 'Role of mesenchymal stem cells-secreted factors in prevention of collagen-induced arthritis in rats', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.419-432. magiran.com/p1449200
مریم نظافت فریزی؛ محمود فرامرزی؛ طاهره موسوی؛ کبری انتظامی؛ علی محمد شریفی. "نقش عوامل ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیشگیری از بروز آرتریت القاء شده توسط کلاژن در موش های صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 419-432. magiran.com/p1449200
M. Nezafat Firizi ; M. Faramarzi; T. Mousavi; K. Entezami; Am Sharifi. "Role of mesenchymal stem cells-secreted factors in prevention of collagen-induced arthritis in rats", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 419-432. magiran.com/p1449200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال