ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه محمدی، طوبی احمدزاده ثانی، حسین کمالی، پیمان آل شیخ، پیمان فیضی، پرستو ضرغامی مقدم، (1394). بررسی ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه دارویی Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 393-403. magiran.com/p1449203
A. Mohammadi, T. Ahmadzadeh Sani, H. Kamali, P. Alesheikh, P. Feyzi, P. Zarghami Moghaddam, (2015). Evaluation of phenolic compounds and the antibacterial effect of various extracts of aerial parts of scutellaria pinnatifida on typical food-born pathogens, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 393-403. magiran.com/p1449203
آمنه محمدی، طوبی احمدزاده ثانی، حسین کمالی، پیمان آل شیخ، پیمان فیضی، پرستو ضرغامی مقدم، بررسی ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه دارویی Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 393-403. magiran.com/p1449203
A. Mohammadi, T. Ahmadzadeh Sani, H. Kamali, P. Alesheikh, P. Feyzi, P. Zarghami Moghaddam, Evaluation of phenolic compounds and the antibacterial effect of various extracts of aerial parts of scutellaria pinnatifida on typical food-born pathogens, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 393-403. magiran.com/p1449203
آمنه محمدی، طوبی احمدزاده ثانی، حسین کمالی، پیمان آل شیخ، پیمان فیضی، پرستو ضرغامی مقدم، "بررسی ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه دارویی Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 393-403. magiran.com/p1449203
A. Mohammadi, T. Ahmadzadeh Sani, H. Kamali, P. Alesheikh, P. Feyzi, P. Zarghami Moghaddam, "Evaluation of phenolic compounds and the antibacterial effect of various extracts of aerial parts of scutellaria pinnatifida on typical food-born pathogens", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 393-403. magiran.com/p1449203
آمنه محمدی، طوبی احمدزاده ثانی، حسین کمالی، پیمان آل شیخ، پیمان فیضی، پرستو ضرغامی مقدم، (1394). 'بررسی ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه دارویی Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.393-403. magiran.com/p1449203
A. Mohammadi, T. Ahmadzadeh Sani, H. Kamali, P. Alesheikh, P. Feyzi, P. Zarghami Moghaddam, (2015). 'Evaluation of phenolic compounds and the antibacterial effect of various extracts of aerial parts of scutellaria pinnatifida on typical food-born pathogens', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.393-403. magiran.com/p1449203
آمنه محمدی؛ طوبی احمدزاده ثانی؛ حسین کمالی؛ پیمان آل شیخ؛ پیمان فیضی؛ پرستو ضرغامی مقدم. "بررسی ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه دارویی Scutellaria pinnatifida بر روی پاتوژنهای شاخص مواد غذایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 393-403. magiran.com/p1449203
A. Mohammadi; T. Ahmadzadeh Sani; H. Kamali; P. Alesheikh; P. Feyzi; P. Zarghami Moghaddam. "Evaluation of phenolic compounds and the antibacterial effect of various extracts of aerial parts of scutellaria pinnatifida on typical food-born pathogens", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 393-403. magiran.com/p1449203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال