ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم قدیمی پور، سعید صدیق اعتقاد، رقیه چلنگر، مهدی علیپور یگانه، بابک خدیری، غلامرضا افکاری، (1394). اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی باکتری های شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 357-367. magiran.com/p1449211
R. Ghadimipour , S. Sedigh, Eteghad, R. Chalangar, M. Alipoor, Yeganeh, B. Khadiri, Gh Afkari, (2015). In Vitro antibacterial properties of aqueous extract of garlic against on common diarrhea causing bacteria, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 357-367. magiran.com/p1449211
رحیم قدیمی پور، سعید صدیق اعتقاد، رقیه چلنگر، مهدی علیپور یگانه، بابک خدیری، غلامرضا افکاری، اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی باکتری های شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 357-367. magiran.com/p1449211
R. Ghadimipour , S. Sedigh, Eteghad, R. Chalangar, M. Alipoor, Yeganeh, B. Khadiri, Gh Afkari, In Vitro antibacterial properties of aqueous extract of garlic against on common diarrhea causing bacteria, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 357-367. magiran.com/p1449211
رحیم قدیمی پور، سعید صدیق اعتقاد، رقیه چلنگر، مهدی علیپور یگانه، بابک خدیری، غلامرضا افکاری، "اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی باکتری های شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 357-367. magiran.com/p1449211
R. Ghadimipour , S. Sedigh, Eteghad, R. Chalangar, M. Alipoor, Yeganeh, B. Khadiri, Gh Afkari, "In Vitro antibacterial properties of aqueous extract of garlic against on common diarrhea causing bacteria", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 357-367. magiran.com/p1449211
رحیم قدیمی پور، سعید صدیق اعتقاد، رقیه چلنگر، مهدی علیپور یگانه، بابک خدیری، غلامرضا افکاری، (1394). 'اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی باکتری های شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.357-367. magiran.com/p1449211
R. Ghadimipour , S. Sedigh, Eteghad, R. Chalangar, M. Alipoor, Yeganeh, B. Khadiri, Gh Afkari, (2015). 'In Vitro antibacterial properties of aqueous extract of garlic against on common diarrhea causing bacteria', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.357-367. magiran.com/p1449211
رحیم قدیمی پور؛ سعید صدیق اعتقاد؛ رقیه چلنگر؛ مهدی علیپور یگانه؛ بابک خدیری؛ غلامرضا افکاری. "اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی باکتری های شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 357-367. magiran.com/p1449211
R. Ghadimipour ; S. Sedigh; Eteghad; R. Chalangar; M. Alipoor; Yeganeh; B. Khadiri; Gh Afkari. "In Vitro antibacterial properties of aqueous extract of garlic against on common diarrhea causing bacteria", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 357-367. magiran.com/p1449211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال