ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا بشارتی، حسین لشکردوست، میترا صالحی، سپیده غلامی، سحر خاکشور، مهدیس مهرابی، (1394). کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، خراسان شمالی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 339-345. magiran.com/p1449215
R. Besharati, H. Lashkardoost, M. Salehi, S. Gholami, S. Khakshur, M. Mehrabi , (2015). Colonization of methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) strains in patients of internal ward in Imam Reza hospital in Bojnurd, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 339-345. magiran.com/p1449215
رضا بشارتی، حسین لشکردوست، میترا صالحی، سپیده غلامی، سحر خاکشور، مهدیس مهرابی، کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 339-345. magiran.com/p1449215
R. Besharati, H. Lashkardoost, M. Salehi, S. Gholami, S. Khakshur, M. Mehrabi , Colonization of methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) strains in patients of internal ward in Imam Reza hospital in Bojnurd, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 339-345. magiran.com/p1449215
رضا بشارتی، حسین لشکردوست، میترا صالحی، سپیده غلامی، سحر خاکشور، مهدیس مهرابی، "کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، خراسان شمالی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 339-345. magiran.com/p1449215
R. Besharati, H. Lashkardoost, M. Salehi, S. Gholami, S. Khakshur, M. Mehrabi , "Colonization of methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) strains in patients of internal ward in Imam Reza hospital in Bojnurd", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 339-345. magiran.com/p1449215
رضا بشارتی، حسین لشکردوست، میترا صالحی، سپیده غلامی، سحر خاکشور، مهدیس مهرابی، (1394). 'کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، خراسان شمالی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.339-345. magiran.com/p1449215
R. Besharati, H. Lashkardoost, M. Salehi, S. Gholami, S. Khakshur, M. Mehrabi , (2015). 'Colonization of methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) strains in patients of internal ward in Imam Reza hospital in Bojnurd', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.339-345. magiran.com/p1449215
رضا بشارتی؛ حسین لشکردوست؛ میترا صالحی؛ سپیده غلامی؛ سحر خاکشور؛ مهدیس مهرابی. "کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد، خراسان شمالی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 339-345. magiran.com/p1449215
R. Besharati; H. Lashkardoost; M. Salehi; S. Gholami; S. Khakshur; M. Mehrabi . "Colonization of methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) strains in patients of internal ward in Imam Reza hospital in Bojnurd", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 339-345. magiran.com/p1449215
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال