ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته رحیمی پور، فاطمه رودباری، امیر عظیمیان، مسعود یوسفی، سعید عامل جامه دار، کیارش قزوینی، (1394). میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 309-318. magiran.com/p1449223
F. Rahimipour, F. Roudbari, A. Azimian, M. Youssefi, S. Amel Jamedar, K. Ghazvini , (2015). Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 309-318. magiran.com/p1449223
فرشته رحیمی پور، فاطمه رودباری، امیر عظیمیان، مسعود یوسفی، سعید عامل جامه دار، کیارش قزوینی، میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 309-318. magiran.com/p1449223
F. Rahimipour, F. Roudbari, A. Azimian, M. Youssefi, S. Amel Jamedar, K. Ghazvini , Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 309-318. magiran.com/p1449223
فرشته رحیمی پور، فاطمه رودباری، امیر عظیمیان، مسعود یوسفی، سعید عامل جامه دار، کیارش قزوینی، "میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 309-318. magiran.com/p1449223
F. Rahimipour, F. Roudbari, A. Azimian, M. Youssefi, S. Amel Jamedar, K. Ghazvini , "Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 309-318. magiran.com/p1449223
فرشته رحیمی پور، فاطمه رودباری، امیر عظیمیان، مسعود یوسفی، سعید عامل جامه دار، کیارش قزوینی، (1394). 'میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.309-318. magiran.com/p1449223
F. Rahimipour, F. Roudbari, A. Azimian, M. Youssefi, S. Amel Jamedar, K. Ghazvini , (2015). 'Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.309-318. magiran.com/p1449223
فرشته رحیمی پور؛ فاطمه رودباری؛ امیر عظیمیان؛ مسعود یوسفی؛ سعید عامل جامه دار؛ کیارش قزوینی. "میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 309-318. magiran.com/p1449223
F. Rahimipour; F. Roudbari; A. Azimian; M. Youssefi; S. Amel Jamedar; K. Ghazvini . "Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 309-318. magiran.com/p1449223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال