ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابراهیم حسینی، مریم السادات خسروفرد، داود مهربانی، علیرضا فتحی، مریم رفیعی راد، (1394). اثرات پری ناتال و نئوناتال عصاره ریزوم زنجبیل بر میزان انسولین و ALT، ASTو ALPدر فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی ماده، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 299-307. magiran.com/p1449225
Se Hosseini , M. Khosrofard, D. Mehrabani, A. Fathi, M. Rafieirad, (2015). Perinatal and neonatal effects of rhizome extract of ginger on levels of insulin and ALT, AST, ALP on adult children of first-generation female rats, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 299-307. magiran.com/p1449225
سید ابراهیم حسینی، مریم السادات خسروفرد، داود مهربانی، علیرضا فتحی، مریم رفیعی راد، اثرات پری ناتال و نئوناتال عصاره ریزوم زنجبیل بر میزان انسولین و ALT، ASTو ALPدر فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 299-307. magiran.com/p1449225
Se Hosseini , M. Khosrofard, D. Mehrabani, A. Fathi, M. Rafieirad, Perinatal and neonatal effects of rhizome extract of ginger on levels of insulin and ALT, AST, ALP on adult children of first-generation female rats, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 299-307. magiran.com/p1449225
سید ابراهیم حسینی، مریم السادات خسروفرد، داود مهربانی، علیرضا فتحی، مریم رفیعی راد، "اثرات پری ناتال و نئوناتال عصاره ریزوم زنجبیل بر میزان انسولین و ALT، ASTو ALPدر فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی ماده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 299-307. magiran.com/p1449225
Se Hosseini , M. Khosrofard, D. Mehrabani, A. Fathi, M. Rafieirad, "Perinatal and neonatal effects of rhizome extract of ginger on levels of insulin and ALT, AST, ALP on adult children of first-generation female rats", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 299-307. magiran.com/p1449225
سید ابراهیم حسینی، مریم السادات خسروفرد، داود مهربانی، علیرضا فتحی، مریم رفیعی راد، (1394). 'اثرات پری ناتال و نئوناتال عصاره ریزوم زنجبیل بر میزان انسولین و ALT، ASTو ALPدر فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی ماده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.299-307. magiran.com/p1449225
Se Hosseini , M. Khosrofard, D. Mehrabani, A. Fathi, M. Rafieirad, (2015). 'Perinatal and neonatal effects of rhizome extract of ginger on levels of insulin and ALT, AST, ALP on adult children of first-generation female rats', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.299-307. magiran.com/p1449225
سید ابراهیم حسینی؛ مریم السادات خسروفرد؛ داود مهربانی؛ علیرضا فتحی؛ مریم رفیعی راد. "اثرات پری ناتال و نئوناتال عصاره ریزوم زنجبیل بر میزان انسولین و ALT، ASTو ALPدر فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی ماده". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 299-307. magiran.com/p1449225
Se Hosseini ; M. Khosrofard; D. Mehrabani; A. Fathi; M. Rafieirad. "Perinatal and neonatal effects of rhizome extract of ginger on levels of insulin and ALT, AST, ALP on adult children of first-generation female rats", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 299-307. magiran.com/p1449225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال