ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حیدری، امیرحسین محوی، (1394). مقایسه کارایی حذف نیترات بوسیله پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته و فرآیند انعقاد الکتریکی از محلول آبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 287-298. magiran.com/p1449227
Mr Heidari , Ah Mahvi, (2015). Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process efficiency in removal Of nitrate from aqueous solutions, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 287-298. magiran.com/p1449227
محمدرضا حیدری، امیرحسین محوی، مقایسه کارایی حذف نیترات بوسیله پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته و فرآیند انعقاد الکتریکی از محلول آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 287-298. magiran.com/p1449227
Mr Heidari , Ah Mahvi, Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process efficiency in removal Of nitrate from aqueous solutions, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 287-298. magiran.com/p1449227
محمدرضا حیدری، امیرحسین محوی، "مقایسه کارایی حذف نیترات بوسیله پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته و فرآیند انعقاد الکتریکی از محلول آبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 287-298. magiran.com/p1449227
Mr Heidari , Ah Mahvi, "Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process efficiency in removal Of nitrate from aqueous solutions", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 287-298. magiran.com/p1449227
محمدرضا حیدری، امیرحسین محوی، (1394). 'مقایسه کارایی حذف نیترات بوسیله پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته و فرآیند انعقاد الکتریکی از محلول آبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.287-298. magiran.com/p1449227
Mr Heidari , Ah Mahvi, (2015). 'Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process efficiency in removal Of nitrate from aqueous solutions', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.287-298. magiran.com/p1449227
محمدرضا حیدری؛ امیرحسین محوی. "مقایسه کارایی حذف نیترات بوسیله پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته و فرآیند انعقاد الکتریکی از محلول آبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 287-298. magiran.com/p1449227
Mr Heidari ; Ah Mahvi. "Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process efficiency in removal Of nitrate from aqueous solutions", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 287-298. magiran.com/p1449227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال