ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حاجی نژاد، سیده آیدا داوری، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، حمیدرضا میری، مژده اکبری، شهناز کمالی جوان، (1394). اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه (Prosopis farcta) بر پراکسیداسیون لیپیدی در سرم و بافت کبد موش های صحرایی دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 267-278. magiran.com/p1449231
Mr Hajinezhad, Sa Davari , S. Esmaeelzadeh, Hr Miri, M. Akbari, Sh Kamalijavan, (2015). Protective effect of hydro alcoholic extract from prosopisfarcta leaves on lipid peroxidation of serum and liver tissue in diabetic rats, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 267-278. magiran.com/p1449231
محمدرضا حاجی نژاد، سیده آیدا داوری، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، حمیدرضا میری، مژده اکبری، شهناز کمالی جوان، اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه (Prosopis farcta) بر پراکسیداسیون لیپیدی در سرم و بافت کبد موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 267-278. magiran.com/p1449231
Mr Hajinezhad, Sa Davari , S. Esmaeelzadeh, Hr Miri, M. Akbari, Sh Kamalijavan, Protective effect of hydro alcoholic extract from prosopisfarcta leaves on lipid peroxidation of serum and liver tissue in diabetic rats, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 267-278. magiran.com/p1449231
محمدرضا حاجی نژاد، سیده آیدا داوری، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، حمیدرضا میری، مژده اکبری، شهناز کمالی جوان، "اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه (Prosopis farcta) بر پراکسیداسیون لیپیدی در سرم و بافت کبد موش های صحرایی دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 267-278. magiran.com/p1449231
Mr Hajinezhad, Sa Davari , S. Esmaeelzadeh, Hr Miri, M. Akbari, Sh Kamalijavan, "Protective effect of hydro alcoholic extract from prosopisfarcta leaves on lipid peroxidation of serum and liver tissue in diabetic rats", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 267-278. magiran.com/p1449231
محمدرضا حاجی نژاد، سیده آیدا داوری، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، حمیدرضا میری، مژده اکبری، شهناز کمالی جوان، (1394). 'اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه (Prosopis farcta) بر پراکسیداسیون لیپیدی در سرم و بافت کبد موش های صحرایی دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.267-278. magiran.com/p1449231
Mr Hajinezhad, Sa Davari , S. Esmaeelzadeh, Hr Miri, M. Akbari, Sh Kamalijavan, (2015). 'Protective effect of hydro alcoholic extract from prosopisfarcta leaves on lipid peroxidation of serum and liver tissue in diabetic rats', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.267-278. magiran.com/p1449231
محمدرضا حاجی نژاد؛ سیده آیدا داوری؛ صدیقه اسماعیل زاده بهابادی؛ حمیدرضا میری؛ مژده اکبری؛ شهناز کمالی جوان. "اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ جغجغه (Prosopis farcta) بر پراکسیداسیون لیپیدی در سرم و بافت کبد موش های صحرایی دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 267-278. magiran.com/p1449231
Mr Hajinezhad; Sa Davari ; S. Esmaeelzadeh; Hr Miri; M. Akbari; Sh Kamalijavan. "Protective effect of hydro alcoholic extract from prosopisfarcta leaves on lipid peroxidation of serum and liver tissue in diabetic rats", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 267-278. magiran.com/p1449231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال