ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شاکری، هادی پرهون، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی، کمال پرهون، (1394). اثر بخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 253-265. magiran.com/p1449233
M. Shakeri, H. Parhoon , Sh Mohammadkhani, J. Hasani, K. Parhoon, (2015). Effectiveness of meta-cognitive therapy on depressive symptoms and quality of life of patients with major depression disorder, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 253-265. magiran.com/p1449233
محمد شاکری، هادی پرهون، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی، کمال پرهون، اثر بخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 253-265. magiran.com/p1449233
M. Shakeri, H. Parhoon , Sh Mohammadkhani, J. Hasani, K. Parhoon, Effectiveness of meta-cognitive therapy on depressive symptoms and quality of life of patients with major depression disorder, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 253-265. magiran.com/p1449233
محمد شاکری، هادی پرهون، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی، کمال پرهون، "اثر بخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 253-265. magiran.com/p1449233
M. Shakeri, H. Parhoon , Sh Mohammadkhani, J. Hasani, K. Parhoon, "Effectiveness of meta-cognitive therapy on depressive symptoms and quality of life of patients with major depression disorder", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 253-265. magiran.com/p1449233
محمد شاکری، هادی پرهون، شهرام محمدخانی، جعفر حسنی، کمال پرهون، (1394). 'اثر بخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.253-265. magiran.com/p1449233
M. Shakeri, H. Parhoon , Sh Mohammadkhani, J. Hasani, K. Parhoon, (2015). 'Effectiveness of meta-cognitive therapy on depressive symptoms and quality of life of patients with major depression disorder', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.253-265. magiran.com/p1449233
محمد شاکری؛ هادی پرهون؛ شهرام محمدخانی؛ جعفر حسنی؛ کمال پرهون. "اثر بخشی درمان فراشناختی بر علایم افسردگی و کیفیت زندگی بیماران افسرده اساسی". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 253-265. magiran.com/p1449233
M. Shakeri; H. Parhoon ; Sh Mohammadkhani; J. Hasani; K. Parhoon. "Effectiveness of meta-cognitive therapy on depressive symptoms and quality of life of patients with major depression disorder", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 253-265. magiran.com/p1449233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال