ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین تفضلی، منا لرکی، رباب لطیف نژاد رودسری، محمدتقی شاکری، (1394). تعیین کننده های قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان تن فروش: یک رویکرد مدلی- ساختاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 241-252. magiran.com/p1449234
M. Tafazoli, M. Larki , R. Latifnejad Roudsari, M. Shakeri, (2015). Determinants of intention high risk behaviors related to HIV in female sex workers: A Structural modeling approach, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 241-252. magiran.com/p1449234
مهین تفضلی، منا لرکی، رباب لطیف نژاد رودسری، محمدتقی شاکری، تعیین کننده های قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان تن فروش: یک رویکرد مدلی- ساختاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 241-252. magiran.com/p1449234
M. Tafazoli, M. Larki , R. Latifnejad Roudsari, M. Shakeri, Determinants of intention high risk behaviors related to HIV in female sex workers: A Structural modeling approach, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 241-252. magiran.com/p1449234
مهین تفضلی، منا لرکی، رباب لطیف نژاد رودسری، محمدتقی شاکری، "تعیین کننده های قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان تن فروش: یک رویکرد مدلی- ساختاری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 241-252. magiran.com/p1449234
M. Tafazoli, M. Larki , R. Latifnejad Roudsari, M. Shakeri, "Determinants of intention high risk behaviors related to HIV in female sex workers: A Structural modeling approach", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 241-252. magiran.com/p1449234
مهین تفضلی، منا لرکی، رباب لطیف نژاد رودسری، محمدتقی شاکری، (1394). 'تعیین کننده های قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان تن فروش: یک رویکرد مدلی- ساختاری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.241-252. magiran.com/p1449234
M. Tafazoli, M. Larki , R. Latifnejad Roudsari, M. Shakeri, (2015). 'Determinants of intention high risk behaviors related to HIV in female sex workers: A Structural modeling approach', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.241-252. magiran.com/p1449234
مهین تفضلی؛ منا لرکی؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ محمدتقی شاکری. "تعیین کننده های قصد رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز در زنان تن فروش: یک رویکرد مدلی- ساختاری". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 241-252. magiran.com/p1449234
M. Tafazoli; M. Larki ; R. Latifnejad Roudsari; M. Shakeri. "Determinants of intention high risk behaviors related to HIV in female sex workers: A Structural modeling approach", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 241-252. magiran.com/p1449234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال