ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیدرضا برهانی نژاد، احمد نقیب زاده تهامی، سیدحمید نبوی، وحید راشدی، وحید یزدی فیض آبادی، (1394). وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان -1393، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، 229-240. magiran.com/p1449235
Vr Borhaninejad, A. Naghibzadehtahami, H. Nabavi, V. Rashedi, V. Yazdi, Feyzabadi , (2015). The utilization of health services and its influences among elderly people in Kerman-2014, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 229-240. magiran.com/p1449235
وحیدرضا برهانی نژاد، احمد نقیب زاده تهامی، سیدحمید نبوی، وحید راشدی، وحید یزدی فیض آبادی، وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان -1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1394؛ 7(2): 229-240. magiran.com/p1449235
Vr Borhaninejad, A. Naghibzadehtahami, H. Nabavi, V. Rashedi, V. Yazdi, Feyzabadi , The utilization of health services and its influences among elderly people in Kerman-2014, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2015; 7(2): 229-240. magiran.com/p1449235
وحیدرضا برهانی نژاد، احمد نقیب زاده تهامی، سیدحمید نبوی، وحید راشدی، وحید یزدی فیض آبادی، "وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان -1393"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7، شماره 2 (1394): 229-240. magiran.com/p1449235
Vr Borhaninejad, A. Naghibzadehtahami, H. Nabavi, V. Rashedi, V. Yazdi, Feyzabadi , "The utilization of health services and its influences among elderly people in Kerman-2014", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 7, no.2 (2015): 229-240. magiran.com/p1449235
وحیدرضا برهانی نژاد، احمد نقیب زاده تهامی، سیدحمید نبوی، وحید راشدی، وحید یزدی فیض آبادی، (1394). 'وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان -1393'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(2)، صص.229-240. magiran.com/p1449235
Vr Borhaninejad, A. Naghibzadehtahami, H. Nabavi, V. Rashedi, V. Yazdi, Feyzabadi , (2015). 'The utilization of health services and its influences among elderly people in Kerman-2014', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), pp.229-240. magiran.com/p1449235
وحیدرضا برهانی نژاد؛ احمد نقیب زاده تهامی؛ سیدحمید نبوی؛ وحید راشدی؛ وحید یزدی فیض آبادی. "وضعیت بهره مندی از خدمات سلامت و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر کرمان -1393". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7 ،2 ، 1394، 229-240. magiran.com/p1449235
Vr Borhaninejad; A. Naghibzadehtahami; H. Nabavi; V. Rashedi; V. Yazdi; Feyzabadi . "The utilization of health services and its influences among elderly people in Kerman-2014", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7, 2, 2015, 229-240. magiran.com/p1449235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال