ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا قلی زاده، سید محمد موذنی ، مژده صالح نیا، (1394). بررسی فراوانی و پراکنش ماکروفاژهای رحمی در روزهای چهارونیم و هفتم بارداری موش NMRI، فصلنامه کومش، 17(1)، 203-213. magiran.com/p1449743
Samira Gholizadeh, Seyed Mohammad Moazzeni , Salehnia, (2015). Frequency and distribution of uterine macrophages on days 4.5 and 7 of pregnancy in NMRI mice, Koomesh, 17(1), 203-213. magiran.com/p1449743
سمیرا قلی زاده، سید محمد موذنی ، مژده صالح نیا، بررسی فراوانی و پراکنش ماکروفاژهای رحمی در روزهای چهارونیم و هفتم بارداری موش NMRI. فصلنامه کومش، 1394؛ 17(1): 203-213. magiran.com/p1449743
Samira Gholizadeh, Seyed Mohammad Moazzeni , Salehnia, Frequency and distribution of uterine macrophages on days 4.5 and 7 of pregnancy in NMRI mice, Koomesh, 2015; 17(1): 203-213. magiran.com/p1449743
سمیرا قلی زاده، سید محمد موذنی ، مژده صالح نیا، "بررسی فراوانی و پراکنش ماکروفاژهای رحمی در روزهای چهارونیم و هفتم بارداری موش NMRI"، فصلنامه کومش 17، شماره 1 (1394): 203-213. magiran.com/p1449743
Samira Gholizadeh, Seyed Mohammad Moazzeni , Salehnia, "Frequency and distribution of uterine macrophages on days 4.5 and 7 of pregnancy in NMRI mice", Koomesh 17, no.1 (2015): 203-213. magiran.com/p1449743
سمیرا قلی زاده، سید محمد موذنی ، مژده صالح نیا، (1394). 'بررسی فراوانی و پراکنش ماکروفاژهای رحمی در روزهای چهارونیم و هفتم بارداری موش NMRI'، فصلنامه کومش، 17(1)، صص.203-213. magiran.com/p1449743
Samira Gholizadeh, Seyed Mohammad Moazzeni , Salehnia, (2015). 'Frequency and distribution of uterine macrophages on days 4.5 and 7 of pregnancy in NMRI mice', Koomesh, 17(1), pp.203-213. magiran.com/p1449743
سمیرا قلی زاده؛ سید محمد موذنی ؛ مژده صالح نیا. "بررسی فراوانی و پراکنش ماکروفاژهای رحمی در روزهای چهارونیم و هفتم بارداری موش NMRI". فصلنامه کومش، 17 ،1 ، 1394، 203-213. magiran.com/p1449743
Samira Gholizadeh; Seyed Mohammad Moazzeni ; Salehnia. "Frequency and distribution of uterine macrophages on days 4.5 and 7 of pregnancy in NMRI mice", Koomesh, 17, 1, 2015, 203-213. magiran.com/p1449743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال