ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن شکوهی یکتا، محسن رفیع خواه، نیره زمانی، جواد پورکریمی، (1393). اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مولفه های بهزیستی روانشناختی مادران، فصلنامه خانواده و پژوهش، 11(1)، 73. magiran.com/p1450071
M. Shokouhi Yekta , M. Rafi Khah N. Zamani, J. Pour Karimi, (2014). The Impact of Anger Management Instruction on Mother's Psychological Well-Being, Journal of Family and Research, 11(1), 73. magiran.com/p1450071
محسن شکوهی یکتا، محسن رفیع خواه، نیره زمانی، جواد پورکریمی، اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مولفه های بهزیستی روانشناختی مادران. فصلنامه خانواده و پژوهش، 1393؛ 11(1): 73. magiran.com/p1450071
M. Shokouhi Yekta , M. Rafi Khah N. Zamani, J. Pour Karimi, The Impact of Anger Management Instruction on Mother's Psychological Well-Being, Journal of Family and Research, 2014; 11(1): 73. magiran.com/p1450071
محسن شکوهی یکتا، محسن رفیع خواه، نیره زمانی، جواد پورکریمی، "اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مولفه های بهزیستی روانشناختی مادران"، فصلنامه خانواده و پژوهش 11، شماره 1 (1393): 73. magiran.com/p1450071
M. Shokouhi Yekta , M. Rafi Khah N. Zamani, J. Pour Karimi, "The Impact of Anger Management Instruction on Mother's Psychological Well-Being", Journal of Family and Research 11, no.1 (2014): 73. magiran.com/p1450071
محسن شکوهی یکتا، محسن رفیع خواه، نیره زمانی، جواد پورکریمی، (1393). 'اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مولفه های بهزیستی روانشناختی مادران'، فصلنامه خانواده و پژوهش، 11(1)، صص.73. magiran.com/p1450071
M. Shokouhi Yekta , M. Rafi Khah N. Zamani, J. Pour Karimi, (2014). 'The Impact of Anger Management Instruction on Mother's Psychological Well-Being', Journal of Family and Research, 11(1), pp.73. magiran.com/p1450071
محسن شکوهی یکتا؛ محسن رفیع خواه؛ نیره زمانی؛ جواد پورکریمی. "اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مولفه های بهزیستی روانشناختی مادران". فصلنامه خانواده و پژوهش، 11 ،1 ، 1393، 73. magiran.com/p1450071
M. Shokouhi Yekta ; M. Rafi Khah N. Zamani; J. Pour Karimi. "The Impact of Anger Management Instruction on Mother's Psychological Well-Being", Journal of Family and Research, 11, 1, 2014, 73. magiran.com/p1450071
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال