ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، گیتی امتیازی، (1394). بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک، فصلنامه دنیای میکروب ها، 8(2)، 139-147. magiran.com/p1450080
Shahla Soltani Nezhad, Mohammad Rabbani Khorasgani, Giti Emtiazi, (2015). Analysis of zinc resistance gene in zinc and zinc oxide nanoparticles resistant Pseudomonas stutzeri SEE-1 isolated from soil, Journal of Microbial World, 8(2), 139-147. magiran.com/p1450080
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، گیتی امتیازی، بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک. فصلنامه دنیای میکروب ها، 1394؛ 8(2): 139-147. magiran.com/p1450080
Shahla Soltani Nezhad, Mohammad Rabbani Khorasgani, Giti Emtiazi, Analysis of zinc resistance gene in zinc and zinc oxide nanoparticles resistant Pseudomonas stutzeri SEE-1 isolated from soil, Journal of Microbial World, 2015; 8(2): 139-147. magiran.com/p1450080
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، گیتی امتیازی، "بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک"، فصلنامه دنیای میکروب ها 8، شماره 2 (1394): 139-147. magiran.com/p1450080
Shahla Soltani Nezhad, Mohammad Rabbani Khorasgani, Giti Emtiazi, "Analysis of zinc resistance gene in zinc and zinc oxide nanoparticles resistant Pseudomonas stutzeri SEE-1 isolated from soil", Journal of Microbial World 8, no.2 (2015): 139-147. magiran.com/p1450080
شهلا سلطانی نژاد، محمد ربانی خوراسگانی، گیتی امتیازی، (1394). 'بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک'، فصلنامه دنیای میکروب ها، 8(2)، صص.139-147. magiran.com/p1450080
Shahla Soltani Nezhad, Mohammad Rabbani Khorasgani, Giti Emtiazi, (2015). 'Analysis of zinc resistance gene in zinc and zinc oxide nanoparticles resistant Pseudomonas stutzeri SEE-1 isolated from soil', Journal of Microbial World, 8(2), pp.139-147. magiran.com/p1450080
شهلا سلطانی نژاد؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ گیتی امتیازی. "بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک". فصلنامه دنیای میکروب ها، 8 ،2 ، 1394، 139-147. magiran.com/p1450080
Shahla Soltani Nezhad; Mohammad Rabbani Khorasgani; Giti Emtiazi. "Analysis of zinc resistance gene in zinc and zinc oxide nanoparticles resistant Pseudomonas stutzeri SEE-1 isolated from soil", Journal of Microbial World, 8, 2, 2015, 139-147. magiran.com/p1450080
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال