ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد جعفری ، حوریه فرح روز، زینب آییار، بهزاد تدین، فاطمه اعظمی، (1394). بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، 202-209. magiran.com/p1450086
Farhad Jafari , Houriyeh Farahrooz, Zeinab Abyar, Behzad Tadayyon, Fateme Azami, (2015). The Relationship Between Duration of Breastfeeding and Maternal Factors, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), 202-209. magiran.com/p1450086
فرهاد جعفری ، حوریه فرح روز، زینب آییار، بهزاد تدین، فاطمه اعظمی، بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(2): 202-209. magiran.com/p1450086
Farhad Jafari , Houriyeh Farahrooz, Zeinab Abyar, Behzad Tadayyon, Fateme Azami, The Relationship Between Duration of Breastfeeding and Maternal Factors, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(2): 202-209. magiran.com/p1450086
فرهاد جعفری ، حوریه فرح روز، زینب آییار، بهزاد تدین، فاطمه اعظمی، "بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 2 (1394): 202-209. magiran.com/p1450086
Farhad Jafari , Houriyeh Farahrooz, Zeinab Abyar, Behzad Tadayyon, Fateme Azami, "The Relationship Between Duration of Breastfeeding and Maternal Factors", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.2 (2015): 202-209. magiran.com/p1450086
فرهاد جعفری ، حوریه فرح روز، زینب آییار، بهزاد تدین، فاطمه اعظمی، (1394). 'بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، صص.202-209. magiran.com/p1450086
Farhad Jafari , Houriyeh Farahrooz, Zeinab Abyar, Behzad Tadayyon, Fateme Azami, (2015). 'The Relationship Between Duration of Breastfeeding and Maternal Factors', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), pp.202-209. magiran.com/p1450086
فرهاد جعفری ؛ حوریه فرح روز؛ زینب آییار؛ بهزاد تدین؛ فاطمه اعظمی. "بررسی ارتباط بین مدت زمان شیردهی و فاکتورهای مادران فرهنگی تهران در سال 92". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،2 ، 1394، 202-209. magiran.com/p1450086
Farhad Jafari ; Houriyeh Farahrooz; Zeinab Abyar; Behzad Tadayyon; Fateme Azami. "The Relationship Between Duration of Breastfeeding and Maternal Factors", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 2, 2015, 202-209. magiran.com/p1450086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال