ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرت مرادی، یوسف قنبری، الهام ویسی، عیسی بهاری، ادریس یوسف زاده، (1394). تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخص های مسکن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 4(10)، 51-65. magiran.com/p1450096
Nosrat Moradi, Yosouf Ghanbari, Elham Veisi, Isa Bahari, Edris Yousofzadeh, (2015). An Investigation into Unequal Housing Indices in Rural Areas of West Azarbaijan, Journal of Research and Rural Planning, 4(10), 51-65. magiran.com/p1450096
نصرت مرادی، یوسف قنبری، الهام ویسی، عیسی بهاری، ادریس یوسف زاده، تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخص های مسکن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی. مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1394؛ 4(10): 51-65. magiran.com/p1450096
Nosrat Moradi, Yosouf Ghanbari, Elham Veisi, Isa Bahari, Edris Yousofzadeh, An Investigation into Unequal Housing Indices in Rural Areas of West Azarbaijan, Journal of Research and Rural Planning, 2015; 4(10): 51-65. magiran.com/p1450096
نصرت مرادی، یوسف قنبری، الهام ویسی، عیسی بهاری، ادریس یوسف زاده، "تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخص های مسکن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 4، شماره 10 (1394): 51-65. magiran.com/p1450096
Nosrat Moradi, Yosouf Ghanbari, Elham Veisi, Isa Bahari, Edris Yousofzadeh, "An Investigation into Unequal Housing Indices in Rural Areas of West Azarbaijan", Journal of Research and Rural Planning 4, no.10 (2015): 51-65. magiran.com/p1450096
نصرت مرادی، یوسف قنبری، الهام ویسی، عیسی بهاری، ادریس یوسف زاده، (1394). 'تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخص های مسکن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 4(10)، صص.51-65. magiran.com/p1450096
Nosrat Moradi, Yosouf Ghanbari, Elham Veisi, Isa Bahari, Edris Yousofzadeh, (2015). 'An Investigation into Unequal Housing Indices in Rural Areas of West Azarbaijan', Journal of Research and Rural Planning, 4(10), pp.51-65. magiran.com/p1450096
نصرت مرادی؛ یوسف قنبری؛ الهام ویسی؛ عیسی بهاری؛ ادریس یوسف زاده. "تحلیلی بر وضعیت نابرابری شاخص های مسکن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 4 ،10 ، 1394، 51-65. magiran.com/p1450096
Nosrat Moradi; Yosouf Ghanbari; Elham Veisi; Isa Bahari; Edris Yousofzadeh. "An Investigation into Unequal Housing Indices in Rural Areas of West Azarbaijan", Journal of Research and Rural Planning, 4, 10, 2015, 51-65. magiran.com/p1450096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال