ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ابراهیم آستانه ، مینا تجلی، مهناز طاهریانفرد، (1394). اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، 257-268. magiran.com/p1450107
Mohammad Ebrahim Astaneh , Mina Tadjalli, Mahnaz Taherianfard, (2015). The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), 257-268. magiran.com/p1450107
محمد ابراهیم آستانه ، مینا تجلی، مهناز طاهریانفرد، اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(2): 257-268. magiran.com/p1450107
Mohammad Ebrahim Astaneh , Mina Tadjalli, Mahnaz Taherianfard, The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(2): 257-268. magiran.com/p1450107
محمد ابراهیم آستانه ، مینا تجلی، مهناز طاهریانفرد، "اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 2 (1394): 257-268. magiran.com/p1450107
Mohammad Ebrahim Astaneh , Mina Tadjalli, Mahnaz Taherianfard, "The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.2 (2015): 257-268. magiran.com/p1450107
محمد ابراهیم آستانه ، مینا تجلی، مهناز طاهریانفرد، (1394). 'اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، صص.257-268. magiran.com/p1450107
Mohammad Ebrahim Astaneh , Mina Tadjalli, Mahnaz Taherianfard, (2015). 'The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), pp.257-268. magiran.com/p1450107
محمد ابراهیم آستانه ؛ مینا تجلی؛ مهناز طاهریانفرد. "اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک پیاز بویایی ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد نژاد Sprague- Dawley". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،2 ، 1394، 257-268. magiran.com/p1450107
Mohammad Ebrahim Astaneh ; Mina Tadjalli; Mahnaz Taherianfard. "The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 2, 2015, 257-268. magiran.com/p1450107
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال