ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالوهاب البرزی، طیبه هاشمپور ، محبوبه میرحسینی، نسیم ادیم، جواد مویدی، زهرا موسوی، شاهین مرآت، غلامرضا پولادفر، مهرداد حلاجی، فرزانه قصابی، ارغوان حاج شیخ الاسلامی، (1394). بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، 269-277. magiran.com/p1450108
Abdolvahab Alborzi, Tayebeh Hashempour , Mahboobe Mirhoseini, Nasim Adim, Javad Moayedi, Zahra Musavi, Shahin Merat, Gholam Reza Pouladfar, Mehrdad Hallaji, Farzaneh Ghassabi, Arghavan Haj-Sheykholeslami, (2015). Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in Healthy and HCV Infected Iranian Individuals, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), 269-277. magiran.com/p1450108
عبدالوهاب البرزی، طیبه هاشمپور ، محبوبه میرحسینی، نسیم ادیم، جواد مویدی، زهرا موسوی، شاهین مرآت، غلامرضا پولادفر، مهرداد حلاجی، فرزانه قصابی، ارغوان حاج شیخ الاسلامی، بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(2): 269-277. magiran.com/p1450108
Abdolvahab Alborzi, Tayebeh Hashempour , Mahboobe Mirhoseini, Nasim Adim, Javad Moayedi, Zahra Musavi, Shahin Merat, Gholam Reza Pouladfar, Mehrdad Hallaji, Farzaneh Ghassabi, Arghavan Haj-Sheykholeslami, Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in Healthy and HCV Infected Iranian Individuals, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(2): 269-277. magiran.com/p1450108
عبدالوهاب البرزی، طیبه هاشمپور ، محبوبه میرحسینی، نسیم ادیم، جواد مویدی، زهرا موسوی، شاهین مرآت، غلامرضا پولادفر، مهرداد حلاجی، فرزانه قصابی، ارغوان حاج شیخ الاسلامی، "بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 2 (1394): 269-277. magiran.com/p1450108
Abdolvahab Alborzi, Tayebeh Hashempour , Mahboobe Mirhoseini, Nasim Adim, Javad Moayedi, Zahra Musavi, Shahin Merat, Gholam Reza Pouladfar, Mehrdad Hallaji, Farzaneh Ghassabi, Arghavan Haj-Sheykholeslami, "Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in Healthy and HCV Infected Iranian Individuals", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.2 (2015): 269-277. magiran.com/p1450108
عبدالوهاب البرزی، طیبه هاشمپور ، محبوبه میرحسینی، نسیم ادیم، جواد مویدی، زهرا موسوی، شاهین مرآت، غلامرضا پولادفر، مهرداد حلاجی، فرزانه قصابی، ارغوان حاج شیخ الاسلامی، (1394). 'بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، صص.269-277. magiran.com/p1450108
Abdolvahab Alborzi, Tayebeh Hashempour , Mahboobe Mirhoseini, Nasim Adim, Javad Moayedi, Zahra Musavi, Shahin Merat, Gholam Reza Pouladfar, Mehrdad Hallaji, Farzaneh Ghassabi, Arghavan Haj-Sheykholeslami, (2015). 'Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in Healthy and HCV Infected Iranian Individuals', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), pp.269-277. magiran.com/p1450108
عبدالوهاب البرزی؛ طیبه هاشمپور ؛ محبوبه میرحسینی؛ نسیم ادیم؛ جواد مویدی؛ زهرا موسوی؛ شاهین مرآت؛ غلامرضا پولادفر؛ مهرداد حلاجی؛ فرزانه قصابی؛ ارغوان حاج شیخ الاسلامی. "بررسی فراوانی الل مطلوب پلی مورفیسم rs12979860 ژن اینترلوکین 28B در جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،2 ، 1394، 269-277. magiran.com/p1450108
Abdolvahab Alborzi; Tayebeh Hashempour ; Mahboobe Mirhoseini; Nasim Adim; Javad Moayedi; Zahra Musavi; Shahin Merat; Gholam Reza Pouladfar; Mehrdad Hallaji; Farzaneh Ghassabi; Arghavan Haj-Sheykholeslami. "Studying the Frequency of Favorable Allele of rs12979860 Polymorphism of IL-28B in Healthy and HCV Infected Iranian Individuals", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 2, 2015, 269-277. magiran.com/p1450108
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال