ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا حجتی، فرزاد ناظم ، فرهاد دریانوش، سلمان وجدانی، (1394). اثر تمرین دویدن با شدت متوسط بر ریزساختارهای بافت استخوان فمور در موش های صحرایی اورکتومی شده از نژاد اسپراگ-داولی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، 278-287. magiran.com/p1450109
Sarah Hojjati, Farzad Nazem , Farhad Daryanoosh, Salman Vojdani, (2015). The Effect of Moderate Intensity Running Exercise on Femoral Bone Microarchitectures in Ovariectomized Sprague-Dawley Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), 278-287. magiran.com/p1450109
سارا حجتی، فرزاد ناظم ، فرهاد دریانوش، سلمان وجدانی، اثر تمرین دویدن با شدت متوسط بر ریزساختارهای بافت استخوان فمور در موش های صحرایی اورکتومی شده از نژاد اسپراگ-داولی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1394؛ 5(2): 278-287. magiran.com/p1450109
Sarah Hojjati, Farzad Nazem , Farhad Daryanoosh, Salman Vojdani, The Effect of Moderate Intensity Running Exercise on Femoral Bone Microarchitectures in Ovariectomized Sprague-Dawley Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2015; 5(2): 278-287. magiran.com/p1450109
سارا حجتی، فرزاد ناظم ، فرهاد دریانوش، سلمان وجدانی، "اثر تمرین دویدن با شدت متوسط بر ریزساختارهای بافت استخوان فمور در موش های صحرایی اورکتومی شده از نژاد اسپراگ-داولی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 5، شماره 2 (1394): 278-287. magiran.com/p1450109
Sarah Hojjati, Farzad Nazem , Farhad Daryanoosh, Salman Vojdani, "The Effect of Moderate Intensity Running Exercise on Femoral Bone Microarchitectures in Ovariectomized Sprague-Dawley Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 5, no.2 (2015): 278-287. magiran.com/p1450109
سارا حجتی، فرزاد ناظم ، فرهاد دریانوش، سلمان وجدانی، (1394). 'اثر تمرین دویدن با شدت متوسط بر ریزساختارهای بافت استخوان فمور در موش های صحرایی اورکتومی شده از نژاد اسپراگ-داولی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5(2)، صص.278-287. magiran.com/p1450109
Sarah Hojjati, Farzad Nazem , Farhad Daryanoosh, Salman Vojdani, (2015). 'The Effect of Moderate Intensity Running Exercise on Femoral Bone Microarchitectures in Ovariectomized Sprague-Dawley Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5(2), pp.278-287. magiran.com/p1450109
سارا حجتی؛ فرزاد ناظم ؛ فرهاد دریانوش؛ سلمان وجدانی. "اثر تمرین دویدن با شدت متوسط بر ریزساختارهای بافت استخوان فمور در موش های صحرایی اورکتومی شده از نژاد اسپراگ-داولی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 ،2 ، 1394، 278-287. magiran.com/p1450109
Sarah Hojjati; Farzad Nazem ; Farhad Daryanoosh; Salman Vojdani. "The Effect of Moderate Intensity Running Exercise on Femoral Bone Microarchitectures in Ovariectomized Sprague-Dawley Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 5, 2, 2015, 278-287. magiran.com/p1450109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال