ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید زارع بیدکی، مینا عرب ، محترمه خزاعی، احسان افکار، محمود زردست، (1394). اثر ضدباکتریایی اسانس روغنی آویشن شیرازی بر هشت گونه پاتوژن گوارشی، فصلنامه افق دانش، 21(3)، 155-161. magiran.com/p1450269
Majid Zare Bidaki, Mina Arab , Mohtarame Khazaei, Ehsan Afkar, Mahmood Zardast, (2015). Anti-Bacterial Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Eight Gastrointestinal Pathogenic Species, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21(3), 155-161. magiran.com/p1450269
مجید زارع بیدکی، مینا عرب ، محترمه خزاعی، احسان افکار، محمود زردست، اثر ضدباکتریایی اسانس روغنی آویشن شیرازی بر هشت گونه پاتوژن گوارشی. فصلنامه افق دانش، 1394؛ 21(3): 155-161. magiran.com/p1450269
Majid Zare Bidaki, Mina Arab , Mohtarame Khazaei, Ehsan Afkar, Mahmood Zardast, Anti-Bacterial Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Eight Gastrointestinal Pathogenic Species, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2015; 21(3): 155-161. magiran.com/p1450269
مجید زارع بیدکی، مینا عرب ، محترمه خزاعی، احسان افکار، محمود زردست، "اثر ضدباکتریایی اسانس روغنی آویشن شیرازی بر هشت گونه پاتوژن گوارشی"، فصلنامه افق دانش 21، شماره 3 (1394): 155-161. magiran.com/p1450269
Majid Zare Bidaki, Mina Arab , Mohtarame Khazaei, Ehsan Afkar, Mahmood Zardast, "Anti-Bacterial Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Eight Gastrointestinal Pathogenic Species", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 21, no.3 (2015): 155-161. magiran.com/p1450269
مجید زارع بیدکی، مینا عرب ، محترمه خزاعی، احسان افکار، محمود زردست، (1394). 'اثر ضدباکتریایی اسانس روغنی آویشن شیرازی بر هشت گونه پاتوژن گوارشی'، فصلنامه افق دانش، 21(3)، صص.155-161. magiran.com/p1450269
Majid Zare Bidaki, Mina Arab , Mohtarame Khazaei, Ehsan Afkar, Mahmood Zardast, (2015). 'Anti-Bacterial Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Eight Gastrointestinal Pathogenic Species', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21(3), pp.155-161. magiran.com/p1450269
مجید زارع بیدکی؛ مینا عرب ؛ محترمه خزاعی؛ احسان افکار؛ محمود زردست. "اثر ضدباکتریایی اسانس روغنی آویشن شیرازی بر هشت گونه پاتوژن گوارشی". فصلنامه افق دانش، 21 ،3 ، 1394، 155-161. magiran.com/p1450269
Majid Zare Bidaki; Mina Arab ; Mohtarame Khazaei; Ehsan Afkar; Mahmood Zardast. "Anti-Bacterial Effect of Zataria multiflora Boiss. Essential Oil on Eight Gastrointestinal Pathogenic Species", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21, 3, 2015, 155-161. magiran.com/p1450269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال