به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تقی زاده، صدیقه محمدی، حسین علایی، (1394). تاثیر ترکیبات فرار و غیر فرار جدایه هایTrichoderma spp. در جلوگیری از رشد پرگنه قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 6(3)، 265. magiran.com/p1451038
Zahra Taghizadeh, Sedighe Mohammadi, Hosein Alaie, (2015). The effect of Volatile Metabolites and Non Volatile Metabolites of Trichoderma in preventing the growth of Fusarium solani the causal agent of Fusarium dry rot of potato, Journal of Novel Researches on Plant Protection, 6(3), 265. magiran.com/p1451038
زهرا تقی زاده، صدیقه محمدی، حسین علایی، تاثیر ترکیبات فرار و غیر فرار جدایه هایTrichoderma spp. در جلوگیری از رشد پرگنه قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی. نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 1394؛ 6(3): 265. magiran.com/p1451038
Zahra Taghizadeh, Sedighe Mohammadi, Hosein Alaie, The effect of Volatile Metabolites and Non Volatile Metabolites of Trichoderma in preventing the growth of Fusarium solani the causal agent of Fusarium dry rot of potato, Journal of Novel Researches on Plant Protection, 2015; 6(3): 265. magiran.com/p1451038
زهرا تقی زاده، صدیقه محمدی، حسین علایی، "تاثیر ترکیبات فرار و غیر فرار جدایه هایTrichoderma spp. در جلوگیری از رشد پرگنه قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی"، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی 6، شماره 3 (1394): 265. magiran.com/p1451038
Zahra Taghizadeh, Sedighe Mohammadi, Hosein Alaie, "The effect of Volatile Metabolites and Non Volatile Metabolites of Trichoderma in preventing the growth of Fusarium solani the causal agent of Fusarium dry rot of potato", Journal of Novel Researches on Plant Protection 6, no.3 (2015): 265. magiran.com/p1451038
زهرا تقی زاده، صدیقه محمدی، حسین علایی، (1394). 'تاثیر ترکیبات فرار و غیر فرار جدایه هایTrichoderma spp. در جلوگیری از رشد پرگنه قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی'، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 6(3)، صص.265. magiran.com/p1451038
Zahra Taghizadeh, Sedighe Mohammadi, Hosein Alaie, (2015). 'The effect of Volatile Metabolites and Non Volatile Metabolites of Trichoderma in preventing the growth of Fusarium solani the causal agent of Fusarium dry rot of potato', Journal of Novel Researches on Plant Protection, 6(3), pp.265. magiran.com/p1451038
زهرا تقی زاده؛ صدیقه محمدی؛ حسین علایی. "تاثیر ترکیبات فرار و غیر فرار جدایه هایTrichoderma spp. در جلوگیری از رشد پرگنه قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی". نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 6 ،3 ، 1394، 265. magiran.com/p1451038
Zahra Taghizadeh; Sedighe Mohammadi; Hosein Alaie. "The effect of Volatile Metabolites and Non Volatile Metabolites of Trichoderma in preventing the growth of Fusarium solani the causal agent of Fusarium dry rot of potato", Journal of Novel Researches on Plant Protection, 6, 3, 2015, 265. magiran.com/p1451038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال