ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نظری، محمد جوان نیکخواه، خلیل، بردی فتوحی فر، وحید خسروی، علیرضا علیزاده، (1394). گونه های Bipolaris مرتبط با گیاه برنج: بیماریزایی و تنوع ژنتیکی گونه B. oryzae با استفاده از rep-PCR در استان مازندران، Journal Of Crop Protection، 4(4)، 497-508. magiran.com/p1451447
Somayeh Nazari, Mohammad Javan, Nikkhah, Khalil, Berdi Fotouhifar, Vahid Khosravi, Alireza Alizadeh, (2015). Bipolaris species associated with rice plant: pathogenicity and genetic diversity of Bipolaris oryzae using rep-PCR in Mazandaran province of Iran, Journal Of Crop Protection, 4(4), 497-508. magiran.com/p1451447
سمیه نظری، محمد جوان نیکخواه، خلیل، بردی فتوحی فر، وحید خسروی، علیرضا علیزاده، گونه های Bipolaris مرتبط با گیاه برنج: بیماریزایی و تنوع ژنتیکی گونه B. oryzae با استفاده از rep-PCR در استان مازندران. Journal Of Crop Protection، 1394؛ 4(4): 497-508. magiran.com/p1451447
Somayeh Nazari, Mohammad Javan, Nikkhah, Khalil, Berdi Fotouhifar, Vahid Khosravi, Alireza Alizadeh, Bipolaris species associated with rice plant: pathogenicity and genetic diversity of Bipolaris oryzae using rep-PCR in Mazandaran province of Iran, Journal Of Crop Protection, 2015; 4(4): 497-508. magiran.com/p1451447
سمیه نظری، محمد جوان نیکخواه، خلیل، بردی فتوحی فر، وحید خسروی، علیرضا علیزاده، "گونه های Bipolaris مرتبط با گیاه برنج: بیماریزایی و تنوع ژنتیکی گونه B. oryzae با استفاده از rep-PCR در استان مازندران"، Journal Of Crop Protection 4، شماره 4 (1394): 497-508. magiran.com/p1451447
Somayeh Nazari, Mohammad Javan, Nikkhah, Khalil, Berdi Fotouhifar, Vahid Khosravi, Alireza Alizadeh, "Bipolaris species associated with rice plant: pathogenicity and genetic diversity of Bipolaris oryzae using rep-PCR in Mazandaran province of Iran", Journal Of Crop Protection 4, no.4 (2015): 497-508. magiran.com/p1451447
سمیه نظری، محمد جوان نیکخواه، خلیل، بردی فتوحی فر، وحید خسروی، علیرضا علیزاده، (1394). 'گونه های Bipolaris مرتبط با گیاه برنج: بیماریزایی و تنوع ژنتیکی گونه B. oryzae با استفاده از rep-PCR در استان مازندران'، Journal Of Crop Protection، 4(4)، صص.497-508. magiran.com/p1451447
Somayeh Nazari, Mohammad Javan, Nikkhah, Khalil, Berdi Fotouhifar, Vahid Khosravi, Alireza Alizadeh, (2015). 'Bipolaris species associated with rice plant: pathogenicity and genetic diversity of Bipolaris oryzae using rep-PCR in Mazandaran province of Iran', Journal Of Crop Protection, 4(4), pp.497-508. magiran.com/p1451447
سمیه نظری؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل؛ بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی؛ علیرضا علیزاده. "گونه های Bipolaris مرتبط با گیاه برنج: بیماریزایی و تنوع ژنتیکی گونه B. oryzae با استفاده از rep-PCR در استان مازندران". Journal Of Crop Protection، 4 ،4 ، 1394، 497-508. magiran.com/p1451447
Somayeh Nazari; Mohammad Javan; Nikkhah; Khalil; Berdi Fotouhifar; Vahid Khosravi; Alireza Alizadeh. "Bipolaris species associated with rice plant: pathogenicity and genetic diversity of Bipolaris oryzae using rep-PCR in Mazandaran province of Iran", Journal Of Crop Protection, 4, 4, 2015, 497-508. magiran.com/p1451447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال