ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، (1394). حذف ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) از پداژه های گلایل با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی، Journal Of Crop Protection، 4(4)، 533-543. magiran.com/p1451457
Parisa Sharifi Nezamabad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, (2015). Elimination of Bean yellow mosaic virus through thermotherapy combined with meristem-tip culture in gladiolus corms, Journal Of Crop Protection, 4(4), 533-543. magiran.com/p1451457
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، حذف ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) از پداژه های گلایل با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی. Journal Of Crop Protection، 1394؛ 4(4): 533-543. magiran.com/p1451457
Parisa Sharifi Nezamabad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, Elimination of Bean yellow mosaic virus through thermotherapy combined with meristem-tip culture in gladiolus corms, Journal Of Crop Protection, 2015; 4(4): 533-543. magiran.com/p1451457
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، "حذف ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) از پداژه های گلایل با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی"، Journal Of Crop Protection 4، شماره 4 (1394): 533-543. magiran.com/p1451457
Parisa Sharifi Nezamabad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, "Elimination of Bean yellow mosaic virus through thermotherapy combined with meristem-tip culture in gladiolus corms", Journal Of Crop Protection 4, no.4 (2015): 533-543. magiran.com/p1451457
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، (1394). 'حذف ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) از پداژه های گلایل با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی'، Journal Of Crop Protection، 4(4)، صص.533-543. magiran.com/p1451457
Parisa Sharifi Nezamabad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, (2015). 'Elimination of Bean yellow mosaic virus through thermotherapy combined with meristem-tip culture in gladiolus corms', Journal Of Crop Protection, 4(4), pp.533-543. magiran.com/p1451457
پریسا شریفی نظام آباد؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی؛ سیامک کلانتری. "حذف ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) از پداژه های گلایل با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی". Journal Of Crop Protection، 4 ،4 ، 1394، 533-543. magiran.com/p1451457
Parisa Sharifi Nezamabad; Mina Koohi Habibi; Akbar Dizadji; Siamak Kalantari. "Elimination of Bean yellow mosaic virus through thermotherapy combined with meristem-tip culture in gladiolus corms", Journal Of Crop Protection, 4, 4, 2015, 533-543. magiran.com/p1451457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال