ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تذکری، سعید مهری، نوشین مبارکی، لیلی داداشی، یگانه احمدی، فاطمه شکری، لاله همرنگ، (1394). عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل، فصلنامه سلامت و مراقبت، 17(2)، 128-136. magiran.com/p1451973
Z. Tazakori, S. Mehri, N. Mobaraki, L. Dadashi, Y. Ahmadi, F. Shokri, L. Hamrang, (2015). Factors Affecting on Quality of Clinical Education from Perspectives of Operating Room Students, Journal of Health And Care, 17(2), 128-136. magiran.com/p1451973
زهرا تذکری، سعید مهری، نوشین مبارکی، لیلی داداشی، یگانه احمدی، فاطمه شکری، لاله همرنگ، عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل. فصلنامه سلامت و مراقبت، 1394؛ 17(2): 128-136. magiran.com/p1451973
Z. Tazakori, S. Mehri, N. Mobaraki, L. Dadashi, Y. Ahmadi, F. Shokri, L. Hamrang, Factors Affecting on Quality of Clinical Education from Perspectives of Operating Room Students, Journal of Health And Care, 2015; 17(2): 128-136. magiran.com/p1451973
زهرا تذکری، سعید مهری، نوشین مبارکی، لیلی داداشی، یگانه احمدی، فاطمه شکری، لاله همرنگ، "عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل"، فصلنامه سلامت و مراقبت 17، شماره 2 (1394): 128-136. magiran.com/p1451973
Z. Tazakori, S. Mehri, N. Mobaraki, L. Dadashi, Y. Ahmadi, F. Shokri, L. Hamrang, "Factors Affecting on Quality of Clinical Education from Perspectives of Operating Room Students", Journal of Health And Care 17, no.2 (2015): 128-136. magiran.com/p1451973
زهرا تذکری، سعید مهری، نوشین مبارکی، لیلی داداشی، یگانه احمدی، فاطمه شکری، لاله همرنگ، (1394). 'عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل'، فصلنامه سلامت و مراقبت، 17(2)، صص.128-136. magiran.com/p1451973
Z. Tazakori, S. Mehri, N. Mobaraki, L. Dadashi, Y. Ahmadi, F. Shokri, L. Hamrang, (2015). 'Factors Affecting on Quality of Clinical Education from Perspectives of Operating Room Students', Journal of Health And Care, 17(2), pp.128-136. magiran.com/p1451973
زهرا تذکری؛ سعید مهری؛ نوشین مبارکی؛ لیلی داداشی؛ یگانه احمدی؛ فاطمه شکری؛ لاله همرنگ. "عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل". فصلنامه سلامت و مراقبت، 17 ،2 ، 1394، 128-136. magiran.com/p1451973
Z. Tazakori; S. Mehri; N. Mobaraki; L. Dadashi; Y. Ahmadi; F. Shokri; L. Hamrang. "Factors Affecting on Quality of Clinical Education from Perspectives of Operating Room Students", Journal of Health And Care, 17, 2, 2015, 128-136. magiran.com/p1451973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال