ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بسکابادی، مریم کلاته ملایی، (1394). تعیین فراوانی نارسایی کلیه در نوزادان ترم مبتلا به زردی ناشی از دهیدراتاسیون بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)، مجله پزشکی ارومیه، 26(7)، 617-624. magiran.com/p1451987
Hassan Boskabadi, Maryam Kalateh Molaee, (2015). PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITAL, Urmia Medical Journal, 26(7), 617-624. magiran.com/p1451987
حسن بسکابادی، مریم کلاته ملایی، تعیین فراوانی نارسایی کلیه در نوزادان ترم مبتلا به زردی ناشی از دهیدراتاسیون بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج). مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(7): 617-624. magiran.com/p1451987
Hassan Boskabadi, Maryam Kalateh Molaee, PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITAL, Urmia Medical Journal, 2015; 26(7): 617-624. magiran.com/p1451987
حسن بسکابادی، مریم کلاته ملایی، "تعیین فراوانی نارسایی کلیه در نوزادان ترم مبتلا به زردی ناشی از دهیدراتاسیون بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)"، مجله پزشکی ارومیه 26، شماره 7 (1394): 617-624. magiran.com/p1451987
Hassan Boskabadi, Maryam Kalateh Molaee, "PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITAL", Urmia Medical Journal 26, no.7 (2015): 617-624. magiran.com/p1451987
حسن بسکابادی، مریم کلاته ملایی، (1394). 'تعیین فراوانی نارسایی کلیه در نوزادان ترم مبتلا به زردی ناشی از دهیدراتاسیون بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)'، مجله پزشکی ارومیه، 26(7)، صص.617-624. magiran.com/p1451987
Hassan Boskabadi, Maryam Kalateh Molaee, (2015). 'PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITAL', Urmia Medical Journal, 26(7), pp.617-624. magiran.com/p1451987
حسن بسکابادی؛ مریم کلاته ملایی. "تعیین فراوانی نارسایی کلیه در نوزادان ترم مبتلا به زردی ناشی از دهیدراتاسیون بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)". مجله پزشکی ارومیه، 26 ،7 ، 1394، 617-624. magiran.com/p1451987
Hassan Boskabadi; Maryam Kalateh Molaee. "PREVALENCE OF ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEWBORNS WITH JAUNDICE CAUSED BY DEHYDRATION ADMITTED TO NICU OF GHAEM HOSPITAL", Urmia Medical Journal, 26, 7, 2015, 617-624. magiran.com/p1451987
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال