ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا اسلامیان، فراز نطقی ، سیدکاظم شکوری، یعقوب سالک زمانی، (1394). تعیین اثرات شوک درمانی رادیال با انرژی بالا و مقایسه آن با تزریقات موضعی کورتیکواستروئید در درمان التهاب مزمن فاسیای کف پا، مجله پزشکی ارومیه، 26(7)، 582-593. magiran.com/p1451994
Fariba Eslamian, Faraz Notghi , Seyed Kazem Shakoori, Yaghoob Salek Zamani, (2015). EFFECTIVENESS OF HIGH ENERGY RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY (RSWT) VERSUS LOCAL STEROID INJECTIONS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PLANTAR FASCIITIS, Urmia Medical Journal, 26(7), 582-593. magiran.com/p1451994
فریبا اسلامیان، فراز نطقی ، سیدکاظم شکوری، یعقوب سالک زمانی، تعیین اثرات شوک درمانی رادیال با انرژی بالا و مقایسه آن با تزریقات موضعی کورتیکواستروئید در درمان التهاب مزمن فاسیای کف پا. مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(7): 582-593. magiran.com/p1451994
Fariba Eslamian, Faraz Notghi , Seyed Kazem Shakoori, Yaghoob Salek Zamani, EFFECTIVENESS OF HIGH ENERGY RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY (RSWT) VERSUS LOCAL STEROID INJECTIONS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PLANTAR FASCIITIS, Urmia Medical Journal, 2015; 26(7): 582-593. magiran.com/p1451994
فریبا اسلامیان، فراز نطقی ، سیدکاظم شکوری، یعقوب سالک زمانی، "تعیین اثرات شوک درمانی رادیال با انرژی بالا و مقایسه آن با تزریقات موضعی کورتیکواستروئید در درمان التهاب مزمن فاسیای کف پا"، مجله پزشکی ارومیه 26، شماره 7 (1394): 582-593. magiran.com/p1451994
Fariba Eslamian, Faraz Notghi , Seyed Kazem Shakoori, Yaghoob Salek Zamani, "EFFECTIVENESS OF HIGH ENERGY RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY (RSWT) VERSUS LOCAL STEROID INJECTIONS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PLANTAR FASCIITIS", Urmia Medical Journal 26, no.7 (2015): 582-593. magiran.com/p1451994
فریبا اسلامیان، فراز نطقی ، سیدکاظم شکوری، یعقوب سالک زمانی، (1394). 'تعیین اثرات شوک درمانی رادیال با انرژی بالا و مقایسه آن با تزریقات موضعی کورتیکواستروئید در درمان التهاب مزمن فاسیای کف پا'، مجله پزشکی ارومیه، 26(7)، صص.582-593. magiran.com/p1451994
Fariba Eslamian, Faraz Notghi , Seyed Kazem Shakoori, Yaghoob Salek Zamani, (2015). 'EFFECTIVENESS OF HIGH ENERGY RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY (RSWT) VERSUS LOCAL STEROID INJECTIONS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PLANTAR FASCIITIS', Urmia Medical Journal, 26(7), pp.582-593. magiran.com/p1451994
فریبا اسلامیان؛ فراز نطقی ؛ سیدکاظم شکوری؛ یعقوب سالک زمانی. "تعیین اثرات شوک درمانی رادیال با انرژی بالا و مقایسه آن با تزریقات موضعی کورتیکواستروئید در درمان التهاب مزمن فاسیای کف پا". مجله پزشکی ارومیه، 26 ،7 ، 1394، 582-593. magiran.com/p1451994
Fariba Eslamian; Faraz Notghi ; Seyed Kazem Shakoori; Yaghoob Salek Zamani. "EFFECTIVENESS OF HIGH ENERGY RADIAL EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY (RSWT) VERSUS LOCAL STEROID INJECTIONS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PLANTAR FASCIITIS", Urmia Medical Journal, 26, 7, 2015, 582-593. magiran.com/p1451994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال