ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احد زینالی، حسن صابری، اقدس ارجمند ، امید اثنی عشری، مهدی اقدسی، (1394). ارزیابی مقایسه ای توزیع دوز مثانه و دوز دریافتی بافت های در معرض خطر در انرژی های 6 و 15 مگاولت فوتونی در دو روش سه و چهار میدان در پرتودرمانی خارجی سرطان مثانه، مجله پزشکی ارومیه، 26(7)، 550-560. magiran.com/p1451999
Ahad Zeinali, Hassan Saberi, Aghdas Arjmand , Omid Esnaashari, Mehdi Aghdasi, (2015). EVALUATING DOSE DISTRIBUTION OF BLADDER AND ORGANS AT RISK DOSES IN 6 AND 15 MV PHOTON ENERGIES AND 3 AND 4 RADIATIONFIELDS IN THE EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY OF BLADDER CANCER, Urmia Medical Journal, 26(7), 550-560. magiran.com/p1451999
احد زینالی، حسن صابری، اقدس ارجمند ، امید اثنی عشری، مهدی اقدسی، ارزیابی مقایسه ای توزیع دوز مثانه و دوز دریافتی بافت های در معرض خطر در انرژی های 6 و 15 مگاولت فوتونی در دو روش سه و چهار میدان در پرتودرمانی خارجی سرطان مثانه. مجله پزشکی ارومیه، 1394؛ 26(7): 550-560. magiran.com/p1451999
Ahad Zeinali, Hassan Saberi, Aghdas Arjmand , Omid Esnaashari, Mehdi Aghdasi, EVALUATING DOSE DISTRIBUTION OF BLADDER AND ORGANS AT RISK DOSES IN 6 AND 15 MV PHOTON ENERGIES AND 3 AND 4 RADIATIONFIELDS IN THE EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY OF BLADDER CANCER, Urmia Medical Journal, 2015; 26(7): 550-560. magiran.com/p1451999
احد زینالی، حسن صابری، اقدس ارجمند ، امید اثنی عشری، مهدی اقدسی، "ارزیابی مقایسه ای توزیع دوز مثانه و دوز دریافتی بافت های در معرض خطر در انرژی های 6 و 15 مگاولت فوتونی در دو روش سه و چهار میدان در پرتودرمانی خارجی سرطان مثانه"، مجله پزشکی ارومیه 26، شماره 7 (1394): 550-560. magiran.com/p1451999
Ahad Zeinali, Hassan Saberi, Aghdas Arjmand , Omid Esnaashari, Mehdi Aghdasi, "EVALUATING DOSE DISTRIBUTION OF BLADDER AND ORGANS AT RISK DOSES IN 6 AND 15 MV PHOTON ENERGIES AND 3 AND 4 RADIATIONFIELDS IN THE EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY OF BLADDER CANCER", Urmia Medical Journal 26, no.7 (2015): 550-560. magiran.com/p1451999
احد زینالی، حسن صابری، اقدس ارجمند ، امید اثنی عشری، مهدی اقدسی، (1394). 'ارزیابی مقایسه ای توزیع دوز مثانه و دوز دریافتی بافت های در معرض خطر در انرژی های 6 و 15 مگاولت فوتونی در دو روش سه و چهار میدان در پرتودرمانی خارجی سرطان مثانه'، مجله پزشکی ارومیه، 26(7)، صص.550-560. magiran.com/p1451999
Ahad Zeinali, Hassan Saberi, Aghdas Arjmand , Omid Esnaashari, Mehdi Aghdasi, (2015). 'EVALUATING DOSE DISTRIBUTION OF BLADDER AND ORGANS AT RISK DOSES IN 6 AND 15 MV PHOTON ENERGIES AND 3 AND 4 RADIATIONFIELDS IN THE EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY OF BLADDER CANCER', Urmia Medical Journal, 26(7), pp.550-560. magiran.com/p1451999
احد زینالی؛ حسن صابری؛ اقدس ارجمند ؛ امید اثنی عشری؛ مهدی اقدسی. "ارزیابی مقایسه ای توزیع دوز مثانه و دوز دریافتی بافت های در معرض خطر در انرژی های 6 و 15 مگاولت فوتونی در دو روش سه و چهار میدان در پرتودرمانی خارجی سرطان مثانه". مجله پزشکی ارومیه، 26 ،7 ، 1394، 550-560. magiran.com/p1451999
Ahad Zeinali; Hassan Saberi; Aghdas Arjmand ; Omid Esnaashari; Mehdi Aghdasi. "EVALUATING DOSE DISTRIBUTION OF BLADDER AND ORGANS AT RISK DOSES IN 6 AND 15 MV PHOTON ENERGIES AND 3 AND 4 RADIATIONFIELDS IN THE EXTERNAL BEAM RADIATION THERAPY OF BLADDER CANCER", Urmia Medical Journal, 26, 7, 2015, 550-560. magiran.com/p1451999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال