ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده کریمی، نسرین حنیفی ، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، (1394). بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 8(3)، 143-148. magiran.com/p1452556
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi , Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, (2015). The effects of the family-centered orientation program on satisfaction with healthcare services among patients with coronary artery disease, Journal of Critical Care Nursing, 8(3), 143-148. magiran.com/p1452556
وحیده کریمی، نسرین حنیفی ، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1394؛ 8(3): 143-148. magiran.com/p1452556
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi , Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, The effects of the family-centered orientation program on satisfaction with healthcare services among patients with coronary artery disease, Journal of Critical Care Nursing, 2015; 8(3): 143-148. magiran.com/p1452556
وحیده کریمی، نسرین حنیفی ، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، "بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 8، شماره 3 (1394): 143-148. magiran.com/p1452556
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi , Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, "The effects of the family-centered orientation program on satisfaction with healthcare services among patients with coronary artery disease", Journal of Critical Care Nursing 8, no.3 (2015): 143-148. magiran.com/p1452556
وحیده کریمی، نسرین حنیفی ، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده، (1394). 'بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 8(3)، صص.143-148. magiran.com/p1452556
Vahideh Karimi, Nasrin Hanifi , Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh, (2015). 'The effects of the family-centered orientation program on satisfaction with healthcare services among patients with coronary artery disease', Journal of Critical Care Nursing, 8(3), pp.143-148. magiran.com/p1452556
وحیده کریمی؛ نسرین حنیفی ؛ نسرین بهرامی نژاد؛ سقراط فقیه زاده. "بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 8 ،3 ، 1394، 143-148. magiran.com/p1452556
Vahideh Karimi; Nasrin Hanifi ; Nasrin Bahraminejad; Soghrat Faghihzadeh. "The effects of the family-centered orientation program on satisfaction with healthcare services among patients with coronary artery disease", Journal of Critical Care Nursing, 8, 3, 2015, 143-148. magiran.com/p1452556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال