ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلاء، مجید کلانتر، مریم صاحبی اعلا، (1394). تاثیر پودر سیر بر فراسنجه های عملکردی، متابولیت های خونی و تخم بلدرچین ژاپنی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 107، 161-168. magiran.com/p1453213
J. Salari, F. Sahebi Ala, M. Kalantar, M. Sahebi Ala, (2015). The effect of garlic powder (Allium sativum) on performance, blood parameters and egg quality of Japanese quail, Animal Sciences, 107, 161-168. magiran.com/p1453213
جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلاء، مجید کلانتر، مریم صاحبی اعلا، تاثیر پودر سیر بر فراسنجه های عملکردی، متابولیت های خونی و تخم بلدرچین ژاپنی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1394؛ 107: 161-168. magiran.com/p1453213
J. Salari, F. Sahebi Ala, M. Kalantar, M. Sahebi Ala, The effect of garlic powder (Allium sativum) on performance, blood parameters and egg quality of Japanese quail, Animal Sciences, 2015; 107: 161-168. magiran.com/p1453213
جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلاء، مجید کلانتر، مریم صاحبی اعلا، "تاثیر پودر سیر بر فراسنجه های عملکردی، متابولیت های خونی و تخم بلدرچین ژاپنی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،107 (1394): 161-168. magiran.com/p1453213
J. Salari, F. Sahebi Ala, M. Kalantar, M. Sahebi Ala, "The effect of garlic powder (Allium sativum) on performance, blood parameters and egg quality of Japanese quail", Animal Sciences no. 107 (2015): 161-168. magiran.com/p1453213
جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلاء، مجید کلانتر، مریم صاحبی اعلا، (1394). 'تاثیر پودر سیر بر فراسنجه های عملکردی، متابولیت های خونی و تخم بلدرچین ژاپنی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 107، صص.161-168. magiran.com/p1453213
J. Salari, F. Sahebi Ala, M. Kalantar, M. Sahebi Ala, (2015). 'The effect of garlic powder (Allium sativum) on performance, blood parameters and egg quality of Japanese quail', Animal Sciences, 107, pp.161-168. magiran.com/p1453213
جلال سالاری؛ فاطمه صاحبی اعلاء؛ مجید کلانتر؛ مریم صاحبی اعلا. "تاثیر پودر سیر بر فراسنجه های عملکردی، متابولیت های خونی و تخم بلدرچین ژاپنی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 107 ، 1394، 161-168. magiran.com/p1453213
J. Salari; F. Sahebi Ala; M. Kalantar; M. Sahebi Ala. "The effect of garlic powder (Allium sativum) on performance, blood parameters and egg quality of Japanese quail", Animal Sciences, 107, 2015, 161-168. magiran.com/p1453213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال